WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W PANS W JAROSŁAWIU

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławia stawia na współpracę międzynarodową. Jak podkreśla Rektor, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejmann iezmiernie ważnymczynnikiem umożliwiającym zagraniczną wymianę studentów i pracowników jest program Erasmus+, w ramach którego mamy podpisanych łącznie 117 umów z uczelniami wyższymi we wszystkich krajach UE i poza jej obszarem. W rezultacie następuje coraz większe umiędzynarodowienie naszej Uczelni.

 

Kompleksową obsługą programu Erasmus+ oraz wyjazdowych i przyjazdowych mobilności studentów i kadry zajmuje się mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik Prasowy i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PANS w Jarosławiu.

Na niespotykaną wcześniej skalę uczelnia tworzy warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia, zgodnie z przyjętą koncepcją, przygotowuje studentów i nauczycieli akademickich oraz stwarza im możliwości do uczenia się i nauczania w językach obcych, wspiera międzynarodową mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzy ofertę kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia, wymiany studentów i kadry– wyjaśnia Rektor.

Jak zaznacza odpowiadająca za realizację mobilności Magdalena Bojarskaw trwającym semestrze zimowym 2023/24 uczelnia przyjęła 20 naukowców z DTI University naSłowacji, University of Oradea w Rumunii oraz reprezentujących tureckie uczelnie, do których należą: Toros University, Istanbul Gelisim University i Istanbul Esenyurt University. Jednocześnie 14 studentów wybrało PANS na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym. Pochodzą oni z: Istanbul Esenyurt University, Sakarya University of Applied Sciences, Munzur University, University of Samsun, Karamanoğlu Mehmetbey University, Kastamonu University, Sakarya University oraz University of Granada.

Wśród priorytetowych założeń wizyt zagranicznej kadry wymienić należy stworzenie szansy na poprawę umiejętności poprzez możliwości wymiany doświadczeń uczelni partnerskich. Za główną korzyść przyjazdu uznajemy doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, połączone z wymianą dobrych praktyk, jak również poszerzaniem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego. W trakcie kilkudniowych spotkań, dyskusji poddawane są ramy trwającej od kilku lat oraz przyszłej współpracy – dodaje M.Bojarska.

PANS realizuje mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego między krajami UE oraz krajami trzecimi stowarzyszonymi z programem Erasmus+, czyli projekty mobilności wspierane z funduszy polityki wewnętrznej oraz mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego między państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem, a państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem – czyli projekty mobilności wspierane z funduszy polityki zewnętrznej – podsumowuje M. Bojarska