Jednogłośnie uchwalili budżet na 2024 rok

We wtorek, 12 grudnia, odbyła się LV sesja Rady Gminy Tryńcza, której tematem było przede wszystkim podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2024.

 

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i przyjęty jednogłośnie przez radnych podczas sesji. Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2024-2028.

W budżecie na rok 2024 określono łączną kwotę dochodów w wysokości ponad 61 mln 360 tys. zł, z tego: dochody bieżące w wysokości blisko ponad 42 mln 966 tys. zł; dochody majątkowe w wysokości ponad 18 mln 393 tys. zł.Łączna kwota wydatków budżetu na 2024 rok określona została na kwotę ponad 66 mln 460 tys. zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości ponad 35 mln 405 tys. zł; wydatki majątkowe – ponad 31 mln 055 tys. zł. Mimo wyzwań związanych m.in. z inflacją, w gminie realizowane będą kluczowe inwestycje. Na gospodarkę gminnymi gruntami i nieruchomościami przeznacza się 14 mln zł, w tym 10 mln zł na inwestycje finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład związane z budową kompleksu wodno-rekreacyjnego oraz obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej. Na inwestycje drogowe zostanie przeznaczonych 10 mln zł: będą to wydatki związane m.in. z poprawą dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych. Istotne środki z budżetu gminy Tryńcza zostaną przeznaczone w formie dotacji finansowej na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane do Powiatu Przeworsk w kwocie 1,8 mln. W zakresie wydatków ponad 10 mln zł zostanie przeznaczonych na kluczowe obszary dotyczące ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym.

W sesji wzięli udział starosta przeworski Bogusław Urban, wicestarosta Jacek Kierepka oraz radny powiatowy Krzysztof Bartuś, którzy podsumowali i podziękowali za całoroczną współpracę zarówno wójtowi Gminy, jak i całej Radzie Gminy Tryńcza.

Po zakończeniu sesji odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe, będące okazją do podsumowania bieżącego roku. Wspólnie zaśpiewano kolędy i połamano się opłatkiem. Zgodnie z tradycją nie zabrakło wigilijnej kolacji, nawiązującej do tej przeżywanej w rodzinnym domu.

 

DP/UG Tryńcza