Kwalifikacje wojskowe 2024

– 1 lutego br. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na administrowanym terenie przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jarosławiu rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe – informuje szef Sekcji Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jarosławiu ppor. Dawid Adamczyk.

 

Obecnie funkcjonują dwie powiatowe komisje lekarskie w Jarosławiu oraz Przemyślu a od 4 marca rozpoczęła prace powiatowa komisja lekarska w Przeworsku z siedzibą w budynku przy ulicy Rynek 28, która obejmuje zasięgiem działania, miasta i gminy: Przeworsk, Kańczuga, Sieniawa, Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Tryńcza, Zarzecze.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

– Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć tym osobom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa – wyjaśniają w WCR. Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo wtedy organ wzywający Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

– dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy).

– posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej)