Gmina Zarzecze stawia na inwestycje!

Wiele dobrego wydarzyło się w Gminie Zarzecze pod względem inwestycyjnym. Zostało zakończonych sporo zadań, a także zostały rozpoczęte kolejne. Powstały nowe obiekty, modernizowane są istniejące. To ponad 100 milionów, które udało się w różnej formie pozyskać oraz zrealizować w czasie trwania kadencji Tomasza Burego- Wójta Gminy Zarzecze.

 

W grudniu 2018 roku objął Pan stanowisko Wójta. Jak ocenia Pan miniony okres?

Był to z pewnością okres wytężonej pracy, dla mnie bardzo aktywny. Bycie Wójtem to bardzo dynamiczne, intensywne zajęcie. Najbardziej cieszy mnie to, że mogłem równocześnie realizować inwestycje we wszystkich miejscowościach gminy według ważności i potrzeb. Gmina Zarzecze cieszy się dobrą współpracą zarówno ze strony ministerstwa, jak też województwa czy powiatu. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji i zadań zrealizowanych   właśnie dzięki tej   współpracy. W okresie mojej kadencji na teren naszej gminy w różnych formach trafiło ponad 100 milionów złotych.

 

Długo oczekiwaną inwestycją była zapewne budowa sali gimnastycznej w Siennowie.

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie była istotną inwestycją współfinansowaną ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja Realizacja tego zadania obejmowała dwie główne części: roboty budowlane oraz dostawę wyposażenia. Inwestycja stworzyła nowe centrum aktywności fizycznej, które może być wykorzystywane nie tylko przez szkołę, ale także przez mieszkańców Siennowa. Dzięki temu projektowi, infrastruktura sportowa zyskała nowy wymiar, stając się miejscem spotkań, rywalizacji i integracji społecznej. Całkowita wartość inwestycji: 2 207 825, 40 zł. Kwota dofinansowania:             1 329 100 zł .

 

Gmina Zarzecze dba również o rozwój infrastruktury sportowej.

 Na terenie Gminy Zarzecze wykonano zadania na łączą kwotę: 593 240, 92 zł. Należą do nich min. budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „Błyskawica Rożniatów”, budowa systemu zraszania płyty boiska sportowego na stadionie GOSiR w Zarzeczu, remont parkietu płyty boiska hali sportowej w Zarzeczu oraz remont posadzki w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

 

Podobno podjął Pan współpracę z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej. Czym to przedsięwzięcie zaowocowało?

Gmina Zarzecze z powodzeniem realizuje projekty współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, które przynoszą konkretne korzyści dla mieszkańców. Dzięki tym inicjatywom rozwijają się obszary związane z zatrudnieniem, pomocą społeczną, a także promocją ekonomii społecznej. Jednym z projektów realizowanych we współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest „Aktywni na rynku pracy – edycja III”. Dzięki niemu zakupiono nowoczesny ciągnik marki SOLIS wraz z osprzętem, co umożliwi efektywną pracę w obszarze utrzymania dróg. Caritas Archidiecezji Przemyskiej odgrywa również kluczową rolę w dostarczaniu pomocy żywnościowej dla potrzebujących. Przy współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej została utworzona Spółdzielnia Socjalna „Parkowa”. Spółdzielnia ta skupia się na świadczeniu usług gastronomicznych, prowadzeniu restauracji, cateringu, a także transportu zleconego. W ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Gmina Zarzecze wspiera usamodzielnienie życiowe 32 osób niepełnosprawnych. Działania Caritas Archidiecezji Przemyskiej obejmują także rozwijanie warsztatów zawodowych. Dzięki temu 30 uczestników zdobywa praktyczne umiejętności, a gmina ma szansę na długofalowy rozwój sektora ekonomii społecznej. Współpraca gminy Zarzecze z Caritas Archidiecezji Przemyskiej to krok w stronę budowania lokalnych inicjatyw, które wspierają rozwój społeczności, oferując jednocześnie wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Łączna kwota: 3 771 917, 04 zł.

 

W trosce o osoby niepełnosprawne Gmina Zarzecze otworzyła wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, udało się stworzyć nowoczesną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców naszej gminy. Z oferty nowo utworzonej wypożyczalni skorzystało dotąd około 160 mieszkańców. To istotne osiągnięcie, które potwierdza zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi w lokalnej społeczności. Całkowita wartość inwestycji: 843 402, 82 zł. Kwota dofinansowania: 798 930, 17 zł.

 

Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Przeworskim doszło do modernizacji mostu w Pełnatyczach.

 Realizacja zadania polegała na kompleksowej przebudowie istniejącego mostu, w wyniku której powstał nowy obiekt spełniający obowiązujące normy bezpieczeństwa. Kluczowym elementem inwestycji było oddzielenie ruchu pieszego od kołowego poprzez zaprojektowanie chodników, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo użytkowników i zminimalizowało ryzyko wypadków. Całkowita wartość inwestycji: 2 595 975, 02 zł. Powiat Przeworski: 1 116 468 zł.

 

Gmina Zarzecze aktywnie uczestniczy w remontach dróg powiatowych.

To prawda. Jednym z ważniejszych zadań była przebudowa dróg powiatowych Maćkówka- Żurawiczki, Żurawiczki- Zarzecze, Urzejowice- Krzeczowice- Siennów wraz z budową ronda w Żurawiczkach. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych i zdecydowanie przyczyniła się do podniesienia jakości komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość inwestycji: 4 500 000 zł. Kwota dofinansowania: 3 600 000 zł. Obecnie trwa remont drogi powiatowej Zarzecze- Maćkówka. Całkowita wartość inwestycji: 1 970 000 zł. Powiat przeworski: 1 400 000 zł.

 

Często wielkim problemem gmin wiejskich są drogi lokalne. Jak Pan sobie z tym radzi?

W ostatnich latach Gmina Zarzecze przeszła znaczącą transformację infrastrukturalną, kładąc nacisk na modernizację dróg gminnych. W ramach ambitnego projektu zakres obejmował budowę betonowych dróg dojazdowych, mających na celu zrewolucjonizowanie komunikacji na terenie gminy. Głównym celem tej inwestycji było stworzenie nowoczesnej i wytrzymałej sieci dróg, zwiększając tym samym dostępność, bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania dla mieszkańców. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie: 2 175 530, 01 zł. Ponadto przy współpracy z Nadleśnictwem Kańczuga przebudowano drogę gminną w Zalesiu do lasu za kwotę 106 036, 59 zł. Kwota dofinansowania: 90 000 zł.

 

Gmina Zarzecze zakończyła kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego.

Przedsięwzięcie obejmowało wymianę 319 punktów oświetleniowych przy drogach gminnych w różnych miejscowościach. Projekt o wartości 201.540 zł został sfinansowany w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na inwestycje   jednostek samorządu terytorialnego. Obejmuje on miejscowości Maćkówka, Rożniatów, Łapajówka, Siennów, Zarzecze i Żurawiczki. Dodatkowo zakończono dwuletnią budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie przy drodze powiatowej oraz drogach gminnych. Łączna kwota: 1 036 720, 79 zł .

 

Dużo słyszy się o zakupie środków transportu do przewozu dzieci.

 Gmina Zarzecze prowadzi dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Na ten cel zakupiliśmy nowy autobus marki TEMSA z roku 2010. Szczególną uwagę zwróciliśmy także na transport dla mniejszych grup uczniów. Z tego powodu, wyłoniliśmy dostawcę małego autobusu 23-miejscowego marki Mercedes Sprinter z roku 2009.   Jednak na pierwszy plan wysuwa się   zakup nowego, busa marki Mercedes-Benz Sprinter stanowiącego znaczącą poprawę w zakresie bezpieczeństwa i wygody podróży. Całkowita wartość inwestycji: 528 120 zł. Kwota dofinansowania: 442 133, 50 zł.

 

W ostatnim czasie Gmina Zarzecze intensywnie pracuje nad modernizacją i ulepszeniem infrastruktury szkolnej.

Trwa obecnie przebudowa i nadbudowa dwóch kluczowych obiektów edukacyjnych na obszarze naszej gminy. Dotyczy to Szkoły Podstawowej w Maćkówce i budynku warsztatowego przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, który przekazał na ten cel odpowiednie środki finansowe. Inwestycja ta stanowi kluczowy element w poprawie rozwoju edukacyjnego na obszarze naszej gminy. Całkowita wartość inwestycji: 7 384 955, 78 zł. Kwota dofinansowania: 5 795 000 zł.

 

Priorytetem Pana działalności było także zapewnienie opieki żłobkowej dla najmłodszych mieszkańców gminy.

W Zarzeczu działa Żłobek Publiczny, a w Rożniatowie filia żłobka. To w Rożniatowie zrealizowano projekt “Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z budową placu zabaw”. Stanowi to istotny krok w kierunku dostosowania istniejącej infrastruktury edukacyjnej do nowych potrzeb społeczności lokalnej. Dzięki tej inwestycji Gmina Zarzecze zyskuje nowoczesne przedszkolne przestrzenie, dostosowane do aktualnych standardów i potrzeb społeczności. Całkowita wartość inwestycji: 687 000 zł. Kwota dofinansowania: 480 000 zł. Gmina Zarzecze otrzymała również 1 699 116 zł na dofinansowanie w ramach rządowego programu „MALUCH +” na lata 2022-2029 na utworzenie i funkcjonowanie kolejnych 24 miejsc w Żłobku Publicznym z siedzibą w Rożniatowie. W ramach przyznanej dotacji planowane jest dostosowanie pierwszego piętra budynku byłej szkoły na żłobek.

 

Inwestycją, która przyczyniła się do podniesienia standardów życia lokalnej społeczności była rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarzeczu.

Ta inwestycja, współfinansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, miała ona na celu podniesienie efektywności i funkcjonalności SUW, co w rezultacie przyczyniło się do zapewnienia lepszej jakości wody dla lokalnej społeczności. Całkowita wartość inwestycji: 2 310 360 zł. Kwota dofinansowania: 1 029 915 zł .

 

Rozpoczęła się 13-milionowa inwestycja w Gminie Zarzecze dotycząca rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce.

W dniu 21 września 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj -wybuduj pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zarzecze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce na terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Maćkówka I”. Łączna kwota inwestycji to 12 883 857,69 zł. Na ten cel Gmina Zarzecze pozyskała dofinansowanie w kwocie 9 500 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną dwa odrębne zadania. Pierwszym jest przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zarzeczu wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną. Zadanie to polega na wykonaniu robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanych projektów budowlanych, dostawie maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia. Dzięki realizacji tego zadania możliwy będzie odbiór ścieków z terenu całej Gminy Zarzecze. Drugim zrealizowanym już zadaniem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maćkówka o długości 2.120 m na terenie nowo utworzonego osiedla mieszkaniowego dla 66 działek budowlanych.

 

W ostatnim czasie odbyło się otwarcie Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, ponad 4- milionowej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury w Zarzeczu” zostało dofinansowane w kwocie 2 943 694,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji budynek starej szkoły został poddany całkowitej modernizacji z przeznaczeniem na usługi kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury. Na kondygnacji parteru zlokalizowano dwie sale konferencyjne wraz z serwerownią oraz pomieszczeniem socjalnym, pracownię plastyczną, wygłuszoną salę prób orkiestry, duży hol z szatnią, sanitariaty, dwie klatki schodowe z windą. Poddasze przeznaczono na potrzeby biblioteki, w tym część multimedialną, pomieszczenia księgozbiorów, dobrze naświetloną czytelnię, salę prób baletu wraz z szatniami, sanitariatami oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje wewnętrzne, urządzenia klimatyzacyjne, zewnętrzne rolety okienne oraz wentylację hybrydową. Obiekt przystosowany jest w całości dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wykonano nowe ogrodzenia, ciągi pieszo-jezdne z miejscami postojowymi, nasadzeniami i elementami małej architektury. Wartość robót budowlanych wyniosła 4 278 212,57 zł. W ramach odrębnych przetargów dokonano dostaw wyposażenia tj. umeblowane, sprzęt AGD i RTV, instrumenty muzyczne i system nagłaśniający do sali konferencyjnej na kwotę: 692 684,08 zł.

 

Co będzie najważniejsze dla rozwoju Gminy Zarzecze w najbliższych latach?

Pomysłów na kolejne inwestycje jest wiele. Staram się szukać ciekawych rozwiązań dla rozwoju gminy, a mieszkańcy dorzucają mi swoje propozycje. Uważam, że w najbliższym czasie bardzo ważną inwestycją będzie budowa ronda. Ogłoszony został przetarg na budowę ronda w Zarzeczu wraz z drogami dojazdowymi, gdzie min. przewidziany jest chodnik przy drodze Zarzecze- Rożniatów. Będzie to inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Przeworskim (całość zadania to ponad 26 000 000 zł). W najbliższych planach ujęta jest również modernizacja dróg gminnych min. stara droga w Pełnatyczach, droga „Zagumnie Góra” i „Zagumnie Dół” w Siennowie, droga „Potok” w Maćkówce, droga „Podłęg” w Łapajówce (całkowita wartość inwestycji wyniesie 8 400 000 zł, gdzie dofinansowanie zewnętrzne to kwota 8 000 000 zł). Już niebawem przeprowadzony zostanie remont dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Zalesie (wartość inwestycji to ponad 700 000 zł). Dołożymy wszelkich starań, aby realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych przebiegła jak najsprawniej i z jak najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców naszej Gminy Zarzecze.