Andrzej Wysocki:  PWiK działa dla dobra mieszkańców

Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych starałem się jako Prezes Zarządu PWiK Jarosław mając na uwadze dobro mieszkańców realizować jak najskuteczniej ustalony przez nas plan rozwoju Spółki. Podsumowując upływającą kadencję Burmistrza Miasta Jarosławia, jako Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. chcę Państwu przybliżyć podsumowanie zrealizowanych w latach 2019-2023 inwestycji.

 

PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2019 roku wybudowało sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kruhel Pełkiński (dokończenie 5 etapu kanalizacji podciśnieniowej), „starej cegielni” i nowego cmentarza oraz I etap kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskich urządzeń kanalizacyjnych o łącznej długości 4911,00 m. W 2019 roku wydatkowano na ten cel łącznie 3 066 482,74 zł. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w 2019 r. podłączyło się 102 budynki.

W 2020 roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. wybudowało sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Starosanowa, Misztale, Batalionów Chłopskich (kanalizacja podciśnieniowa) o łącznej długości 581,80 m. W 2020 roku wydatkowano na ten cel łącznie 158 362,47 zł. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w 2020 r. podłączyło się 6 budynków.

Jednocześnie w tym samym roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. wybudowało sieci wodociągowe w rejonie ul. Wspólna, Starosanowa, Misztale, Stawki (przebudowa) o łącznej długości 1656,90m. W 2020 roku wydatkowano na ten cel łącznie 524 821,47 zł. Do wybudowanej sieci wodociągowej w omawianym roku podłączyło się 7 budynków.

 

W roku 2021 PWiK Jarosław Sp. z o.o. wybudowało sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Akacjowa, Zamkowa oraz II etap kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskich urządzeń kanalizacyjnych o łącznej długości 4 403,00 m. W 2021 roku wydatkowano na ten cel łącznie 1 263 225,09 zł. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w 2021 r. podłączyło się   37 budynków.

W bardzo ciężkim gospodarczo okresie, tj. w 2022 roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. udało się zrealizować III etap kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze
z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskich urządzeń kanalizacyjnych jak również sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego o łącznej długości 4 211,50 m. W tym okresie czasu Przedsiębiorstwo wydatkowało na ten cel łącznie 4 624 852,29 zł. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w 2022 r. podłączyło się   59 budynków.

PWiK Jarosław Sp. z o.o. w tymże roku wybudowało również sieć wodociągową w rejonie ul. Poniatowskiego i Sowińskiego o łącznej długości 351,00 m i wydatkowało na ten cel łącznie 186 420,90 zł.

W ubiegłym roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. zrealizowało budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Grodziszczańskiej, Alei Pysiowej, Mączyńskiego (przebudowa rur azbestocementowych) o łącznej długości 1629,30 m. Na te cele wydatkowano łącznie 655 622,19 zł. Do wybudowanej sieci wodociągowej podłączyło się 3 budynki.

W tym samym roku Przedsiębiorstwo wybudowało 6,0 m sieci kanalizacji podciśnieniowej w ul. Rajskiej do której podłączył się 1 budynek. Wydatkowano na ten cel 32 713,15 zł.

W tym miejscu chciałbym nadmienić, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu jest również w posiadaniu dokumentów projektowych i formalno – prawnych jak również jest w trakcie przygotowawczej, czyli prowadzi procedury projektowe dla przygotowania dokumentacji umożliwiających w przyszłości realizację zadań inwestycyjnych, niezbędnych i oczekiwanych przez naszych mieszkańców. W trakcie procedury przygotowawczej są między innymi dokumenty dotyczące planowanych inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Burmistrza Jerzego Matusza, Stawki w Jarosławiu”. Z uwagi na wysokie koszty związane z budową urządzeń kanalizacyjnych w systemie podciśnieniowym oraz związane z późniejszą ich eksploatacją, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. podjęło decyzję o przeprojektowaniu sieci kanalizacyjnej na system grawitacyjno – tłoczny. Zmiana taka pozwoli na zmniejszenie kosztów Przedsiębiorstwa oraz na uwzględnienie w dokumentacji projektowej podłączenie do sieci kanalizacyjnej nieruchomości, które zostały zabudowane budynkami mieszkalnymi po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji podciśnieniowej w 2005 roku. Projektowana kanalizacja w zakresie bilansu ścieków   i parametrów urządzeń kanalizacyjnych (m.in. średnica, zagłębienie, lokalizacja…) uwzględniać będzie możliwość dalszej rozbudowy celem przyłączenia w przyszłości terenów nieskanalizowanych w rejonie ulic: Kolaniki, Żwirowa, Łazy Kostkowskie, Kamienna, Piaskowa, części ul. Batalionów Chłopskich, Lipowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Bursztynowa w Jarosławiu.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu podjął decyzję o budowie w 2024 roku sieci wodociągowej w ul. Diamentowej i Szmaragdowej w Jarosławiu. Planowana jest również dalsza przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mączyńskiego w Jarosławiu, co jest kontynuacją zadań związanych z wymianą rur azbestocementowych na tworzywowe.

W latach kolejnych PWiK Jarosław Sp. z o.o. planuje inwestycje związane                           z dozbrojeniem w urządzenia kanalizacyjne rejonu ul. Lotników oraz części ulic: Krzyżowe Drogi, Szczytniańskiej i Krakowskiej w Jarosławiu. Wybudowanie, obecnie projektowanej, kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Burmistrza Jerzego Matusza, Stawki umożliwi w przyszłości jej dalszą rozbudowę celem przyłączenia terenów nieskanalizowanych w rejonie ulic: Kolaniki, Żwirowa, Łazy Kostkowskie, Kamienna, Piaskowa, części ul. Batalionów Chłopskich, Lipowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Bursztynowa w Jarosławiu.

Podsumowując lata 2019 – 2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało 3 637,20 metrów sieci wodociągowej na łączną kwotę 1 366 864,56 zł; 14 113,30 metrów na kwotę 9 145 635,74 zł. W tych latach Przedsiębiorstwo dokonało oprócz tego zwrotu wydatków poniesionych przez prywatnych inwestorów na budowę sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych w wysokości 549 073,086 zł o łącznej długości                   1 995,77 metra.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu stara się również pozyskać środki zewnętrzne na realizację części inwestycji niezbędnych dla mieszkańców Naszego Miasta, w związku z tym zostały złożone różne wnioski aplikacyjne.

Zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych w systemie wodociągowym wymaga kompleksowych inwestycji obejmujących różne aspekty infrastruktury oraz zarządzania zasobami wodnymi. Mając to na uwadze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. złożyło wniosek w ramach działania 02.05 FEnIKS: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej pn. „Modernizacja ZUW PWiK Jarosław Sp. z o.o., zlokalizowanego w miejscowości Munina”. Projekt obejmuje wymianę modułów filtrów membranowych wraz z uzbrojeniem towarzyszącym. Całkowita wartość projektu wynosi 4 505 539,20 złotych, a koszty kwalifikowane realizacji projektu wynoszą 3 663 040,00 zł.

PWiK Jarosław stara się również pozyskać środki w programach transgranicznych. W tym zakresie przystąpiliśmy do współpracy w ramach programów Interreg Polska-Ukraina 2021-2027 zarówno jako Lider projektu jak i w drugim wniosku jako partner.

Pierwszym z wniosków aplikacyjnych jest projekt pn. „Partnerstwo na rzecz Czystszego Jutra. Transgraniczny projekt poprawy zrównoważonej gospodarki ściekowej w Jarosławiu i Zaleszczykach”. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tj. pompownie ścieków, zasilanie energetyczne pompowni, ogrodzenie pompowni, dojazdy oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacja umożliwi odprowadzenie ścieków z obszaru zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w północnej części miasta Jarosławia w rejonie ulic: Dolnoleżajska, Brodowicze   i Stawki. W ramach tego wniosku aplikacyjnego PWiK Jarosław stara się o dofinansowanie w wysokości 1 327 092,49 euro na realizację tej inwestycji.

W drugim z projektów pn. „High-quality water Is a healthy life” planowana jest budowa sieci wodociągowej i przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Podgórze w Jarosławiu. W ramach tego projektu zostało zaplanowane wykonanie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. W ramach tej inwestycji zrealizowana zostanie sieć wodociągowa zasilająca w wodę budynki istniejące jak i planowane oraz niezabudowane działki budowlane wzdłuż ulicy Podgórze. PWiK Jarosław Sp. z o.o. stara się o dofinansowanie w wysokości 505 998,05 euro.