Gmina Pruchnik dobrze przygotowana na zmianę gospodarza – podsumowanie kadencji samorządu 2018 – 2024

Gmina Pruchnik na koniec VIII kadencji samorządu nie ma zadłużenia, co więcej posiada nadwyżkę budżetową za 2023 rok, ma liczne projekty na zadania inwestycyjne umożliwiające aplikowanie o środki zewnętrzne, jest w trakcie realizacji kilku ważnych i kosztownych inwestycji oraz dokumentów strategicznych, które pozwolą na dalszy rozwój. Dobre zarządzenie gminą potwierdza tegoroczna kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Efekt dobrej współpracy Burmistrza, Rady Miejskiej i pracowników urzędu stanowi dobry fundament dla nowego gospodarza.

 

Lata 2018-2024 to najdłuższa kadencja samorządu gminnego w historii. Była to również  kadencja bardzo burzliwa, zdominowana przez nadzwyczajne wydarzenia w świecie, pandemię czy wojnę w Ukrainie. Wbrew wszystkiemu ostatnie lata pokazały, że nawet w trudnych czasach można tak kreować politykę w samorządzie, by osiągnąć sukces w postaci wielu znaczących inwestycji. Wymaga to jednak dobrej współpracy samorządu z instytucjami i urzędami, zaangażowania pracowników urzędu i przychylności radnych. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się zrealizować zadania na miarę znacznie większego samorządu.

 

40 mln zł pozyskanych na rozwój gminy

W latach 2019-2023 Gmina Pruchnik pozyskała niemal 40 mln zł.Wydatki na inwestycje wyniosły ponad 66,2 mln zł, w tym na drogi 38 mln zł, inwestycje w: gospodarkę wodociągową5 mln zł, gospodarkę kanalizacyjną 20 mln zł, w oświatę – 3,2 mln zł.

Gmina Pruchnik, pomimo niskich dochodów w przeliczeniu na mieszkańca, jest liderem  w pozyskiwaniu środków. Często jest wyróżniana jako samorząd skutecznie pozyskujący
i rozliczający środki zewnętrzne.

 

Najważniejsze zadania kadencji:

Inwestycja w gospodarkę wodno-ściekową – ponad 25 mln zł 

W latach 2019-2023 na terenie Gminy Pruchnik powstało ponad 26 kmsieci kanalizacyjnej, w tym wybudowano kanalizację w Rozborzu Długim, Rozborzu Okrągłym I etap, w Pruchniku (przy ul. Jarosławskiej, Spacerowej, Wiejskiej i Bieszczadzkiej).

Zmodernizowana została infrastruktura wodociągowa, powstały nowe studnie głębinowe, rozbudowano istniejącą sieć wodociągową. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Rzeplinie i wybudowano od podstaw nowoczesną stację w Hawłowicach. Znaczna część gospodarstw domowych wyposażona została w radiowe liczniki umożliwiające zdalny odczyt wody.

 

Komunikacja 

W kończącej się kadencji wybudowano łącznie 19,5 km dróg asfaltowych, 3,5 km dróg betonowych, 4,6 km chodników, powstało 151 szt nowych miejsc parkingowych. Wydatki na drogi wyniosły łącznie niemal 38 mln zł.

Najważniejsze zmodernizowane drogi to ul. Jasna etap I i ul. Św. Floriana w Pruchniku, droga w Jodłówce tzw. „Mikłaszówka”, drogi do cmentarza i do tartaku w Kramarzówce, droga przez wieś w Rozborzu Okrągłym.

Drogi wyremontowane zostały w każdej z miejscowości, ponadto gmina wspierała finansowo zarówno inwestycje wojewódzkie – przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 881 z Pruchnika
w kierunku Kańczugi jak i powiatowe przebudowa drogi powiatowej Pruchnik – Kramarzówka – Helusz, budowa chodników przy drogach powiatowych, itd.

 

Oświata 

Również w dziedzinie oświaty wiele się zmieniło. Rozbudowano budynek SP w Jodłówce
o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i w bieżącym roku przeprowadzona zostanie termomodernizacja tej szkoły, przeprowadzono termomodernizację SP w Rozborzu Długim oraz wybudowano „Ekopracownię”, w Pruchniku przeprowadzono modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” oraz powstało Miasteczko Ruchu Drogowego, przeprowadzono remont pomieszczeń SP w Kramarzówce oraz wyremontowano parkingi przy tej szkole, zrealizowanych zostało wiele zadań związanych z doposażeniem szkół poprzez udział w różnego rodzaju programach (aktywna tablica, laboratoria przyszłości, „Zdalna szkoła”,  Wirtualne Laboratorium chemiczne – Empiriusz i wiele innych).

 

Zdowie i bezpieczeństwo

VIII kadencja w Gminie Pruchnik to również czas rozwoju w zakresie tworzenia nowych placówek. Powstała Filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchnikuoraz zakupiono nowy samochód MAN do przewożenia osób niepełnosprawnych.Wybudowano Grotę Solną, powstał Klub Senior+ w Hawłowicach.

Wiele inwestowano również w bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. W trakcie kadencji zakupionofabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo dla OSP
wKramarzówce,
pozyskano samochód marki Mercedes Unimog dla OSP w Jodłówce, zmodernizowano gruntownie samochody pożarnicze STAR 266 dla Jednostek OSP Pruchnik III, OSP Świebodna i OSP Pruchnik I. /Zdjęcia samochodów OSP – 5 miniaturek/

 

Cmentarze

Zadbano również o właściwe utrzymanie cmentarzy. Na wszystkich pięciu cmentarzach komunalnych została wykonana inwentaryzacja i stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową wszystkich cmentarzy na terenie naszej gminy, dzięki czemu każdy ma możliwość znalezienia grobów bliskich. Oddano do użytkowania dom przedpogrzebowy w Jodłówce oraz kaplicę cmentarną w Kramarzówce.

 

Oświetlenie

W trakcie kadencji wykonano ponad 5,5 km nowych linii oświetlenia ulicznego oraz zmodernizowano oświetlenie na terenie całej gminy. Zamontowane zostały energooszczędne lampy ledowe, a obecnie realizowany będzie program „Rozświetlamy Polskę”, w ramach którego kolejne miejsca zostaną zmodernizowane.

 

Plany na przyszłość

Tegoroczne inwestycje to m.in.drugi etap rozbudowy ulicy Jasnej w Pruchniku, drugi etap kanalizacji w Rozborzu Okrągłym, termomodernizacja SP w Jodłówce, budynku B i budynku sali gimnastycznej SP Nr 1 w Pruchniku, roboty wykończeniowe w budynku Domu Strażaka Nr 2 w Pruchniku, budowa placu zabaw przy przedszkolu w Pruchniku oraz budowa nowej wieży widokowej wraz z tężnią.

Gmina posiada także przygotowane dokumentacje m.in. na: budowę stawuw parku w Pruchniku, odtworzenie stawów przy baszcie w Pruchniku i dalsze prace w tym rejonie zarówno przy baszcie jak i przy budynku dworu, budowę PSZOK-u, budowę kanalizacji w Rzeplinie, budowę boiska wielofunkcyjnego w Rozborzu Długim, modernizację systemu wodociągowego poprzez budowę nowej studni oraz zbiorników wodnych z wodociągami tranzytowymi, instalacje fotowoltaiczne mające zapewnić oszczędności energii, itd.

 

Podsumowując nie sposób wymienić wszystkich działań, zarówno tych zrealizowanych jak i planowanych, jednak rozpoczęte inwestycje, posiadane projekty oraz bardzo dobry stan finansowy gminy pozwalają na dalszy rozwój i realizację wielu ciekawych inwestycji.

 

Wieloletni gospodarz gminy Wacław Szkoła – burmistrz Pruchnika pozostawia gminę mocno rozpędzoną inwestycyjnie i dobrze przygotowaną na zmianę, bez zadłużenia i z pomysłami na rozwój.