Zmienią granice gminy?

W poniedziałek, 6 listopada, rozpoczęły się konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta i Gminy Kańczuga. Część jednego z sołectw chce stać się częścią sołectwa sąsiedniej Gminy Zarzecze. Czy dojdzie do zmian? Co ze sobą przyniosą?

 

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Teresa Argasińska poinformowała, że w czerwcu grupa mieszkańców sołectwa Bóbrka Kańczucka zwróciła się z wnioskiem o odłączenie części Bóbrki i przyłączenie jej do Gminy Zarzecze.

Po przeanalizowaniu wniosku, zmniejszyliśmy trochę zakres, jeśli chodzi o wskazany przez mieszkańców i będziemy to poddawać pod konsultacje – przekazała wówczas sekretarz przedstawiając projekt uchwały.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic rozpoczęły się 6 listopada i potrwają do 24 listopada. Tożsame konsultacje odbędą się w najbliższym czasie również w Gminie Zarzecze, na terenie sołectwa Siennów. Na zmiany muszą się bowiem zgodzić obie strony. Jednak zarówno na terenie gminy Kańczuga, jak i gminy Zarzecze słyszy się, że to tylko formalność i uporządkowanie prawne stanu faktycznego. Nie ma też mowy o żadnym konflikcie. Mieszkańcom z Bóbrki, którzy złożyli wniosek, bliżej jest do Sieniowa i to z tą miejscowością bardziej się identyfikują załatwiając codzienne sprawy. To tu, jak argumentowali, toczy się ich życie.

 

Ankieta

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety, która będzie dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga, u sołtysa wsi Bóbrka Kańczucka, u radnego Rady Miejskiej z Bóbrki Kańczuckiej oraz na stronie internetowej UMiG Kańczuga. Ankieta będzie zawierała pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odłączeniem części obszaru sołectwa Bóbrka Kańczucka od Miasta i Gminy Kańczuga i przyłączeniem tej części sołectwa do Gminy Zarzecze?” Możliwe odpowiedzi to: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”. Ankietę po wypełnieniu i podpisaniu będzie można złożyć w urzędzie, u sołtysa oraz radnego, a także przesłać pocztą na adres urzędu lub za pomocą aplikacji (szczegóły na stronie UMiG Kańczuga). W skład komisji ds. przeprowadzenia konsultacji powołani zostali: sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Teresa Argasińska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Głowacz, kierownik Referatu Organizacyjnego Anna Wójcik, kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Paweł Mucha oraz inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Sabina Chmiel. Komisja dokona analizy złożonych ankiet, a wyniki konsultacji będą znane do 30 listopada.

Szersze informacje odnośnie przeprowadzanych konsultacji można znaleźć w Zarządzeniu oraz Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga dostępnych na tablicach informacyjnych oraz stronie UMiG.

DP