Uwaga, wścieklizna!

W październiku na terenie Cieszacina Wielkiego wykryto przypadek wścieklizny. W związku z tym zostało wydane odpowiednie rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego.

 

Rozporządzenie nr 28/2023 z dn. 25 października w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów jarosławskiego i przeworskiego wydano po tym, jak 19 października stwierdzono przypadek choroby u lisa rudego w miejscowości Cieszacin Wielki. Według rozporządzenia obszarem zagrożonym wścieklizną zwierząt uznano obszar wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Cieszacin Wielki. Są to: Miasto Jarosław na południowy zachód od trakcji kolejowej Rzeszów-Przemyśl; Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Maleniska, Mokra, Ożańsk, Pawłosiów, Szczytna, Tywonia, Widna Góra, Wierzbna, ul. Chłopicka w Kidałowicach w gminie Pawłosiów; Cząstkowice, Jankowice, Roźwienica, Wola Roźwienicka w gminie Roźwienica; Kisielów, Pełnatycze, Zalesie, Zarzecze w gminie Zarzecze.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się: organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę; organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki, na zasadach określonych przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii; przemieszczania zwierząt domowych i gospodarskich, z gatunków wrażliwych na chorobę, poza obszar zagrożony.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się: trzymanie kotów w zamknięciu, a psów na ogrodzonym terenie zamkniętym lub w zamknięciu; pozostawienie zwierząt gospodarskich, z gatunków wrażliwych na chorobę, w budynkach inwentarskich lub w okólnikach lub na zamkniętych wybiegach lub na pastwisku pod stałym nadzorem człowieka. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich nakazuje się: odstrzał sanitarny lisów, jenotów, kun, norek, w szczególności osobników zachowujących się nietypowo; niezwłoczne dostarczenie zwłok odstrzelonych zwierząt do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie lub do miejsc wskazanych przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii; zgłaszanie przypadków padnięć lisów wolnożyjących. Zaleca się również szczepienie kotów przeciw wściekliźnie oraz innych zwierząt gospodarskich w gatunków wrażliwych.

Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „Uwaga! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

 

DP