Ruszyła Jarosławska Karta Miejska

Od 25 marca mieszkańcy Jarosławia mogą składać wnioski o wydanie Jarosławskiej Karty Miejskiej zarówno w wersji papierowej, jak i mobilnej, która upoważnia m.in. do bezpłatnej komunikacji miejskiej. Z programu korzysta już przeszło tysiąc osób.

 

– Posiadacze karty już od 1 kwietnia mogą bezpłatnie korzystać z miejskiej komunikacji. Inne korzyści, jakie daje jej posiadanie, to m.in. możliwość szybkiego załatwiania spraw urzędowych, dostęp do atrakcji i wydarzeń czy korzystania z promocji i zniżek oferowanych nie tylko przez miejskie instytucje, ale także zewnętrznych partnerów – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

Wzór wniosku, regulamin JKM oraz zarządzenie w tej sprawie dostępne są w załącznikach na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

Karta dostępna jest w dwóch wariantach: tradycyjna plastikowa – wydawana od razu po złożeniu wniosku w urzędzie lub w punkcie informacji turystycznej oaz wirtualna – aplikacja na telefon.

 

Dla kogo JKM?

O wydanie Jarosławskiej Karty Miejskiej mogą wnioskować osoby, które: rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Jarosław i deklarują to miejsce jako swoje zamieszkanie w zeznaniu podatkowym; rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i deklarują Gminę Miejską Jarosław jako miejsce zamieszkania w informacji o podatku rolnym; zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu i nie osiągają dochodów opodatkowanych; dzieci osób spełniających warunki z powyższych punktów do ukończenia 18. roku życia, a jeśli nadal się uczą, do ukończenia przez nie edukacji, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia; dzieci przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, do ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli uczą się nadal, do ukończenia przez nie edukacji.

 

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty można złożyć w Urzędzie Miasta Jarosławia (parter, pokój nr 1, w dni robocze, godz. 7.30-15.30), Punkcie Informacji Turystycznej – Galeria Stara Ujeżdżalnia (obok wejścia od strony ul. Słowackiego, w dni robocze, godz. 9.00-15.30). Złożenie wniosku możliwe jest również poprzez specjalną stronę internetową: www.karta.miastojaroslaw.pl.

 

Wymagane dane i dokumenty

Aby uzyskać Kartę Miejską, należy złożyć wniosek podając następujące dane: imię i nazwisko; aktualną fotografię (o wymiarach 35x45mm; w przypadku wniosku elektronicznego fotografię w formacie JPG lub PNG o minimalnej szerokości 300 pikseli. Fotografia powinna być na jednolitym jasnym tle, przedstawiać całą głowę, bez przyciemnianych okularów i nakrycia głowy); PESEL; adres zamieszkania; numer telefonu i/lub adres e-mail wraz ze wskazaniem preferowanego kanału komunikacji; dokument potwierdzający umocowanie do złożenia wniosku w imieniu innej osoby (jeśli dotyczy, np. dla pełnomocników).

Podczas składania wniosku o Jarosławską Kartę Miejską, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia do jej wydania tj.: pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu, zaświadczenia wydanego przez ten Urząd o odprowadzaniu podatku w Jarosławiu, lub UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) w przypadku złożenia zeznania przez internet. W przypadku wspólnego zeznania z małżonkiem, dane małżonka powinny zostać zanonimizowane; aktualnej decyzji o wymiarze podatku rolnego lub pierwszej strony informacji o podatku rolnym; zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń MOPS w Jarosławiu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku dzieci osób wymienionych powyżej oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, które ukończyły 18 rok życia i nadal się uczą – odpowiednie dokumenty potwierdzające status edukacyjny.

Wydanie karty jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

Opr. EK