Radni zaakceptowali działanie burmistrza

Podczas XLIII sesji odbytej 28. czerwca b.r. Rada Miejska w Pruchniku oceniła działalność Burmistrza Pruchnika i realizację gminnego budżetu w roku 2022 udzielając wotum zaufania oraz absolutorium. Uchwałę o udzieleniu wotum przyjęto przy jednym głosie przeciwnym. Absolutorium przy głosie wstrzymującym się.

 

Sesja absolutoryjna była poświęcona podsumowaniu działalności samorządu poprzez przedstawienie raportu o stanie gminy i debatę nad nim, oceniono także działalność Burmistrza Pruchnika, jako organu wykonawczego oraz wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni mieli także okazję zapoznać się szczegółowo ze sprawozdaniami, ponieważ na posiedzeniach komisji stałych odbywały się ich analizy.

W trakcie rozpatrywania zarówno raportu jak i sprawozdania z wykonania budżetu wskazywano potrzeby gminy, ale oceniając wykonanie zaplanowanego budżetu, radni niemal jednogłośnie zaaprobowali ubiegłoroczne decyzje burmistrza doceniając starania samorządu. Uchwałę o wotum zaufania przyjęto przy jednym głosie przeciwnym. Takie zdanie wyraziła radna Krystyna Potyrała. Przy udzieleniu absolutorium radna się wstrzymała, więc uchwałę przyjęto 14 głosami za.

Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła dziękując za udzielone absolutorium stwierdził, że będzie ono zachętą do dalszej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Planowane na początek ubiegłego roku dochody szacowano na niecałe 53 mln zł. Na koniec roku zostały zrealizowane na poziomie niemal 62 mln zł. Zwiększały je m.in. różnego rodzaju dofinansowania. Szacowane na ubiegły rok wydatki miały wynieść 55,5 mln zł. Wyniosły prawie 61 mln zł. Pokazuje to, że pierwotnie zaplanowany budżet, został wykonany w znacznie większym niż przewidywano stopniu.

erka/Fot. UMiG Pruchnik