Jednogłośnie

Rada Gminy Przeworsk podczas sesji 27 czerwca jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 

Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Przeworsk za rok 2022. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przeworsk o udzielenie Wójtowi absolutorium. Wyrazem uznania i poparcia było jednogłośne głosowanie radnych „za” wotum zaufania i absolutorium. Przewodniczący Rady Gminy Przeworsk Andrzej Ruchała wręczył wójtowi Danielowi Krawcowi kwiaty. Włodarz Gminy podziękował Radzie za obdarzenie zaufaniem i udzielenie absolutorium. Jednocześnie jako wyraz uznania za ciężką pracę nad budżetem Gminy Wójt podziękował również skarbnik Gminy Przeworsk Małgorzacie Wilk.

Realizacja budżetu Gminy za 2022 r. przedstawiła się następująco: planowane dochody w wysokości ponad 99 mln 686 tys. zł wykonano w kwocie ponad 95 mln 711 tys. zł, co stanowi 96,01% planu, z kolei planowane wydatki w wysokości ponad 121 mln 775 tys. zł wykonano w kwocie blisko 99 mln 100 tys. zł, co stanowi 82,75% planu. Na koniec 2022 roku nie wystąpiła kwota długu.

DP/UG Przeworsk