Inwestycje w gminie Radymno

– Potrzeb jest znacznie więcej niż możliwości jakie daje nam budżet gminy i oraz wsparcie rządowe i unijne. Staramy się jednak wykorzystywać wszystkie programy dofinansowujące. Dzięki temu gmina może się pochwalić kolejnymi inwestycjami drogowymi, remontami szkół i placówek użyteczności publicznej i kulturalnej, doposażenia jednostek OSP oraz w zakresie infrastruktury komunalnej. Czeka nas jeszcze wiele zadań, ale z roku na rok poprawiają się warunki życia naszych mieszkańców – podkreśla Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno.

 

Wójt zaznacza, że bez zewnętrznego wsparcia nie udałoby się przeprowadzić większości inwestycji, ponieważ budżet gminy jest za skromny i trudno go domknąć planując konieczne wydatki. Dlatego tak ważna jest współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz z administracją rządową. Pomoc miejscowych parlamentarzystów też wiele znaczy. – Wysoko cenię to współdziałanie. Tym bardziej, że przynosi konkretne efekty dla mieszkańców, a na tym samorządowi gminnemu zależy najbardziej – zapewnia B. Szylar.

 

Nowy most do Nienowic

Drewniany most na Wiszni w ciągu drogi gminnej biegnącej do Nienowic od strony Michałówki został wyremontowany dzięki decyzji samorządu Gminy Radymno. Całkowite koszty modernizacji przeprawy poniosła gmina.

Przebudowa rozpoczęła się w sierpniu. Zerwano wtedy zmurszałe i stwarzające poważne niebezpieczeństwo drewniane poszycie. Zabezpieczono stalowy szkielet i ułożono na nim nową, również drewnianą, nawierzchnię. Przebudowany most ma nośność10 ton. Tyle wystarczy dla transportu rolniczego i osobowego. Przeprawa przez Wisznię służy nie tylko mieszkańcom Nienowic. Korzystają z niej także mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

Nowy most do Nienowic.

Wyremontowany budynek byłej szkoły w Chotyńcu

Dawna siedziba chotynieckiej szkoły uzyskała nowe oblicze. Zmodernizowany budynek pełni rolą terenowej siedziby Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest bazą dla naukowców prowadzących prace przy grodzisku Scytów odkrytym w sąsiedztwie Chotyńca.

Remont budynku rozpoczęto w ubiegłym roku. Wymieniono wtedy instalację centralnego ogrzewania oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Powstało m.in. nowe ogrodzenie oraz elementy małej architektury ogrodowej. Pracę sfinansowała dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości ponad 200 tys. zł.

W tym roku wymieniono całą stolarkę. Obiekt uzyskał nowe okna i drzwi. Poprawiono też dach remontując kominy, wymieniając obróbkę blacharską oraz rynny i rury spustowe. Dookoła budynku powstała opaska odwadniająca. Są też nowe schody zewnętrzne. Odmalowano wnętrze budynku. Tegoroczny koszt prac zamknął się w kwocie 199 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu Województwa Podkarpackiego. Budynek jest wynajmowany archeologom, a po skończeniu badań będzie służył mieszkańcom.

Budynek w Chotyńcu został odremontowany. Służy archeologom badającym znajdujące się niedaleko grodzisko.

Nowe drogi

Licząca niemal kilometr droga gminna biegnąca przez Skołoszów w kierunku Zamojsców przeszła gruntowną modernizację wraz z montażem nowego oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji burzowej. Prace już zostały zakończone.

Koszt przebudowy drogi gminnej Skołoszów – Zamojsce wzdłuż ul. 3-go Maja wyniósł 1 mln 183 tys. zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 828 tys. zł. W Skołoszowie zakończono również w bieżącym roku inwestycję przebudowy dróg na ul. Strażackiej i Pogodnej. Zadanie opiewało na kwotę 566 tyś, przy dofinansowaniu FDS 340 tys. zł.

To jedno z wielu zadań związanych z poprawą jakości dróg gminnych i budową oświetlenia ulicznego.

Nowe nawierzchnie asfaltowe wykonane zostały w 11 miejscowościach: Chałupki Chotynieckie, Budzyń, Duńkowice, Grabowiec, Sośnica, Korczowa, Nienowice, Zabłotce, Skołoszów, Święte. Koszt inwestycji to blisko 530 tys. zł. W ramach rozstrzygniętej niedawno procedury przetargowej trwają prace w kolejnych miejscowościach polegające na przebudowie nawierzchni dróg. Nowe lampy uliczne zwiększają bezpieczeństwo w Młynach – oświetlenie dróg gminnych i boiska sportowego w Budzyniu i   Świętem – oświetlenie dróg powiatowych oraz w Ostrowie i Nienowicach -oświetlenie dróg gminnych. Ostateczny koszt jej realizacji to prawie 400 tys. zł.

Ważna inwestycją była zakończona pod koniec sierpnia przebudowa drogi powiatowej Sośnica-Zadąbrowie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,6 mln złotych, przy 80% wsparciu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. – Odcinek o długości blisko 2 kilometrów, istniejącej, ale będącej w nie najlepszym stanie drogi, całkowicie odmienił swój wygląd, bowiem jezdnia została poszerzona z 4 do 6 metrów, a na całej długości powstał także chodnik. Realizacja inwestycji to wynik dobrej współpracy Gminy Radymno z Powiatem Jarosławskim – podkreśla Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno.

Wartość samych inwestycji w infrastrukturę drogową to prawie 3,2 mln zł. Dodatkowo Gmina Radymno dokłada środki do wspólnych inwestycji z Powiatem Jarosławskim i Przemyskim.

Gmina Radymno posiada na swoim terenie 154 km dróg utwardzonych, z czego prawie 100 o nawierzchni asfaltowej. Oprócz tego istnieje szeroka sieć dróg gruntowych – polnych. W miarę dostępności środków, władze zamierzają modernizować kolejne odcinki dróg.

TP