Budżet uchwalony

21 grudnia Rada Gminy Radymno przyjęła uchwałę budżetową na 2024 rok. Bardzo ambitny i proinwestycyjny budżet przedstawiła Lucyna Piruta, skarbnik gminy.

 

Dochody zaplanowano na poziomie 84,8 mln zł, a wydatki na kwotę 84,2 mln zł. Z budżetu gminy wyodrębnione zostały wydatki stanowiące Fundusz Sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 791 tys. zł. 29,6 mln zł to dotacje i środki zaplanowane na inwestycje.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na rok 2024 to: infrastruktura sanitacyjna wsi (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabłotce i Zamojsce, która łącznie będzie kosztować gminę blisko 10 mln zł), poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej w gminie (pozyskana dotacja to 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dokładając wkład gminy to łącznie 9,5 mln zł, które gmina zamierza zainwestować m.in. w termomodernizację budynków gminnych, budowę remizy OSP Korczowa wraz z gminnym magazynem przeciwpowodziowym, dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Duńkowicach, a także poprawę efektywności energetycznej w szkołach na terenie gminy), ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (3,8 mln zł dla sześciu lokalnych zabytków), przebudowa, remont i utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy (ponad 6 mln zł).

Podziękowania za prace przy budżecie skierował Bogdan Szylar, wójt gminy Radymno.

– Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym i pracownikom urzędu za zaangażowanie w pracę przy budżecie. Mam nadzieję, że uchwalając ambitne plany inwestycyjne, z których niektóre zadania zostały już rozpoczęte, a inne będą dopiero realizowane, wyznaczamy właściwe kierunki rozwoju naszej gminy. Cieszę się, że będziemy mogli dalej rozwijać naszą gminę nie sięgając do kieszeni naszych mieszkańców, bo wszystkie opłaty i podatki pozostawiliśmy na dotychczasowym poziomie – podsumował B. Szylar.

Opr. EK