Budżet przyjęty jednomyślnie

Końcem grudnia, tj. 28 grudnia odbyła się LXII sesja Rady Gminy Pawłosiów, której głównym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok.

 

Przyszłoroczne dochody gminy przyjęto na poziomie 55,8 mln zł, z tego dochody bieżące to kwota sięgająca prawie 38 mln zł, a dochody majątkowe 17,9 mln zł. Wydatki wyniosą 56,6 mln zł, z tego wydatki bieżące to kwota 37,9 mln zł, a wydatki majątkowe 18,7 mln zł.

W budżecie na 2024 rok największe wydatki przeznaczone zostaną na finansowanie zadań oświatowych w wysokości 12,5 mln zł. Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opieka społeczna stanowią kwotę w wysokości 6,8 mln zł. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej i funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych. Na inwestycje gmina przeznaczy kwotę 18,7 mln zł.

– Główne zadania to modernizacja i przebudowa dróg gminnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pawłosiowie dla potrzeb mieszkańców, dokończenie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – informuje Urząd Gminy Pawłosiów.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i stałe Komisje Rady Gminy Pawłosiów.

Podczas obrad przyjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2024 – 2032, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów, a także plan pracy Rady Gminy Pawłosiów i stałych Komisji Rady na kolejny rok. Zaakceptowano uchwałę w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Opr. EK