Andrzej Żygadło: Stawiam na rozwój Miasta i Gminy Kańczuga

Decyzja o ponownym ubieganiu się o Urząd Burmistrza została podjęta przeze mnie po głębokiej analizie i wsłuchaniu się w potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.   Działania które do tej pory podjąłem wymagają kontynuacji w zrównoważonej przestrzeni gospodarczej i społecznej.

Ostatnie pięć lat pokazały jak wiele jest w naszym samorządzie do zrobienia, zastałem samorząd, który wymagał natychmiastowych działań, wiele budynków komunalnych wymagało natychmiastowej modernizacji, nie zostało przygotowanych podstawowych dokumentacji projektowych, uporządkowania wymagała gospodarka mieniem komunalnym. Mimo trudnego czasu związanego z wybuchem pandemii, wybuchem wojny na Ukrainie, poważnymi wzrostami cen na rynku rozpocząłem wiele inwestycji, przygotowana została dokumentacja na kolejne inwestycje, które teraz chciałbym realizować. W wielu budynkach komunalnych przeprowadziłem remonty i modernizacje tak aby doprowadzić ich do aktualnych standardów, wybudowałem nowe place zabaw, wdrożyłem ważne rozwiązania drogowe i chciałbym kontynuować rozwój naszej gminy.

To co zrobiliśmy do tej pory było   możliwe dzięki współpracy z mieszkańcami gminy w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie, jedność i zgodę. Razem pokonaliśmy wszystkie napotkane trudności, a ogrom pracy społecznej i zaangażowanie przerosło moje oczekiwanie.

Widząc ogromny potencjał naszej gminy mam wiele planów na jej rozwój. Będę dążył do budowy nowych i modernizacji istniejących dróg i chodników na terenie gminy nie tylko gminnych ale również powiatowych, nadal potrzeba rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy w celu poprawy bezpieczeństwa.

Wiem, że ważne jest w życiu naszych mieszkańców rozwój infrastruktury stref aktywnego wypoczynku – placów zabaw, stref dla młodzieży, infrastruktury sportowej tej ogólnodostępnej i tej przyszkolnej. Będę kontynuował modernizację budynków komunalnych aby uczynić ich bardziej dostępnymi dla mieszkańców.

Złożone już zostały kolejne wnioski na dofinansowanie dla mieszkańców programów parasolowych w zakresie fotowoltaiki, magazynów energii i wspieranie ochrony środowiska.

Ważną kwestią dla mieszkańców jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów, mamy już przygotowaną dokumentację projektową pozostałe miejscowości są projektowane tak aby być przygotowanym na możliwość pozyskania dofinansowania na realizację tych inwestycji.

Pracujemy również nad poprawą komunikacji – w najbliższej przyszłości zostaną uruchomione połączenia w ramach gminnych przewozów dofinansowanych ze środków Wojewody Podkarpackiego na trasie Kańczuga – Żuklin – Krzeczowice – Bóbrka
Kańczucka – Krzeczowice – Żuklin – Kańczuga. Planowana jest również budowa nowoczesnego dworca PKS w Kańczudze.

W zakresie oświaty stawiam m.in. na budowę nowego budynku na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze, dalszą modernizację i doposażenie placówek oświatowych, budowę boisk sportowych przy szkołach.

Nie mniej uwagi chciałbym poświecić rozwojowi sportu i rekreacji na terenie naszej gminy – budowa basenu jest ważnym aspektem moich starań o dofinansowanie, rozbudowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej nad zalewem w Łopuszce Małej gdzie częściowo została już przygotowana dokumentacja projektowa pod dofinansowanie, chcę kontynuować modernizację istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych, będę się starał o wybudowanie lodowiska w Kańczudze dla dzieci i młodzieży.

Dużą staranność przykładałem zawsze do współpracy z wszystkimi organizacjami pozarządowymi na terenie naszej gminy i nadal chcę kontynuować tą współpracę bo jest to cenny głos w rozwijaniu naszej społeczności.

Stawiam na bezpieczeństwo naszej gminy dlatego będę nadal doposażał nasze Ochotnicze Straże Pożarne w niezbędny sprzęt, który służy naszym strażakom do ochrony naszej ludności.

W mijającej kadencji wiele jednostek zostało doposażonych w nowe samochody i niezbędny sprzęt oraz umundurowanie.

W zakresie polityki społecznej planuję kontynuowanie modernizacji i remontów budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne, modernizację istniejącego budynku mieszkalnego w celu utworzenia mieszkań chronionych w miejscowości Łopuszka Mała, budowę budynku komunalnego mieszkalnego, wielolokalowego w miejscowości Krzeczowice.

Chcę kontynuować rozpoczętą przeze mnie szeroką politykę senioralną a w tym kontynuację rozpoczętych programów wspierających seniorów m.in.: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów, opaski życia, wsparcie poprzez opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, program pomocy sąsiedzkiej, oraz budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Łopuszka Wielka.

Na koniec chciałbym się odnieść tylko do niektórych informacji przekazywanych przez kandydatów na burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w swoich programach wyborczych.

Szanowni Państwo moje działania zawsze są oparte na praworządności, legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Hasło „przywrócę pełne gospodarowanie lasami Radom Sołeckim i pełne gospodarowanie Remizami i Domami Strażaka przez zarządy OSP w tym w dochodach z najmu” poddaję szeroko pod rozwagę. Miasto i Gmina gospodarując budynkami komunalnymi   zobowiązana jest aby wszystkie dochody z najmu były zaewidencjonowane w księgach rachunkowych gminy i obciążone odpowiednimi podatkami min. VAT, podobna sytuacja jest w lasami komunalnymi, każda sprzedaż drewna musi być zaewidencjonowana w księgach rachunkowych gminy, podlega fiskalizacji i rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z podatku.

Zarzucono mi wysokie stawki za kanalizację – a wystarczy przypomnieć, że to właśnie za sprawą absurdalnej decyzji poprzedniego burmistrza, mimo bardzo korzystnej propozycji cenowej, gmina została pozbawiona możliwości posiadania własnej oczyszczalni w Kańczudze – właściciel oczyszczalni ścieków proponował jej sprzedaż, ale niestety ówczesny burmistrz miał inne priorytety i dzisiaj musimy ponosić koszty tej decyzji.

Oczyszczalnia ścieków w Krzeczowicach modernizowana tkz. „metodą gospodarczą” poprzedniego burmistrza wymaga dzisiaj gruntownej modernizacji – aby mogła obsługiwać budowane nowe sieci kanalizacji sanitarnej.

Obejmując stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, miałem świadomość iż jest to wyzwanie obarczone ogromnym kredytem zaufania, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy gminy. Zastałem gminę z wieloma deficytami, z którymi większość gmin już się nie mierzy w takim stopniu jak nasza. Problem pełnego skanalizowania i zwodociągowania gminy stał się moim priorytetem. Podczas mojej kadencji opracowane zostały i są nadal  przygotowywane kompleksowe dokumentacje projektowe budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych. Cześć z tych projektów w ciągu najbliższych miesięcy będzie już realizowana. Zapewnienie gminie oczyszczalni ścieków mam nadzieję wkrótce przybierze wymierną formę, dzięki czemu będziemy w pełni uprawnieni do pozyskiwania zewnętrznych środków na jej modernizację oraz budowę sieci kanalizacyjnych.

Jestem przekonany, że proponowane przeze mnie działania są niezbędne dla długofalowego rozwoju lokalnego. Działania te będą możliwe do realizacji tylko przy wsparciu i współpracy Mieszkańców. Dlatego też po raz kolejny zapraszam do współpracy wszystkich tych, którym leży na sercu dalszy rozwój społeczny. Osobiście pracę w samorządzie traktuję jako służbę ludziom i lokalnej społeczności. Jest to wyzwanie, trud i odpowiedzialność, które jestem gotów podjąć po raz kolejny.

Z poważniem,

Andrzej Żygadło