GMINA PRZEWORSK SKUTECZNIE POZYSKUJE DOTACJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

W dzisiejszych czasach rozwój lokalny nie byłby możliwy bez wsparcia z zewnątrz. Dotacje i fundusze zewnętrzne stanowią niezastąpiony impuls dla rozwoju gminy, otwierając drzwi do realizacji szeregu działań na rzecz wszystkich jej mieszkańców.

 

Dzięki wsparciu finansowemu z różnych źródeł, nasza gmina ma możliwość zwiększenia skali inwestycji oraz prowadzenia szerokiej gamy przedsięwzięć, które przynoszą korzyści społeczności lokalnej na wielu płaszczyznach. Od dzieci i młodzieży, rodziny, osoby powracające na rynek pracy, po starszych, niepełnosprawnych – każdy znajduje w tych działaniach coś dla siebiemówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

 

100 MILIONÓW POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE I SPOŁECZNE.

 Bardzo ważnym obszarem funkcjonowania gminy jest oświata. Pochłania ona znaczne środki finansowe, ale edukacja dzieci i młodzieży jest warta ponoszonych przez gminę nakładów. Inwestycje w rozwój młodego pokolenia są fundamentem przyszłości. Dzięki wsparciu zewnętrznemu, Gmina Przeworsk mogła zmodernizować infrastrukturę szkolną, otworzyć przedszkole i żłobek samorządowy, wspierając tym samym rodziców powracających na rynek pracy.

Żłobek samorządowy Mały Miś w Gorliczynie

Wiele zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży, były i są możliwe z projektów, programów z których skutecznie korzystamy. Tylko w ostatnim czasie miałem przyjemność podpisać umowę z Urzędem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pod nazwą „RaP STEAM – Robotyka i Programy w Szkołach Podstawowych z terenu Województwa Podkarpackiego”. Wszystkie nasze Szkoły wezmą udział w projekcie i zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt. To dla naszych dzieci ogromna szansa rozwoju mówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

 

W obliczu wyzwań społecznych i ekonomicznych, jakie stawia dzisiejszy świat, coraz większą rolę odgrywają inicjatywy mające na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z takich inicjatyw są projekty realizowane przez Gminę Przeworsk.

 

Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach działa już 3 lata i jest motorem napędowym tych działań. Powstało z projektu, którego celem jest stworzenie przestrzeni wsparcia i możliwości rozwoju dla osób dotkniętych trudnościami życiowymi. Centrum jest miejscem, gdzie odnajdują się ci, którzy potrzebują pomocy w powrocie na rynek pracymówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

 

Obecnie Gmina realizuje już trzeci projekt z kolei, a liczby mówią same za siebie. Osoby korzystające z projektu mają realną szansę na kształcenie oraz podnoszenie swoich kwalifikacji. Dzięki temu już 110 uczestników znalazło wsparcie i drogę do rozwoju. Co więcej, 30% z nich już odnalazło swoje miejsce na rynku pracy, co jest bez wątpienia inspirującym wynikiem.

Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach

Gmina Przeworsk nie zapomina również o potrzebach osób starszych, które zasługują na godną jesień życia. Dofinansowanie projektów skierowanych do seniorów, takich jak opaska medyczna, Klub Seniora czy budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Świętoniowej pozwala na stworzenie dla nich przestrzeni, w której mogą czerpać radość i wsparcie.

Na budowę COM Gmina Przeworsk pozyskała dofinansowanie, które pokryje większą część kosztów inwestycji. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację tego przedsięwzięcia.

Wizualizacja COM w Świętoniowej

Dzięki dodatkowym funduszom na wsparcie w Gminie Przeworsk mogą liczyć także osoby niepełnosprawne. W ostatnich latach zrealizowano projekty społeczne za ponad 3 mln zł. Od marca br. Gmina realizuje program opieka wytchnieniowa, na który otrzymała prawie pół miliona zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów mieszkających wspólnie i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niesamodzielną.

 

Jeżeli mowa o wsparciu to muszę także przypomnieć, że w naszej Gminie w 2022 roku powstało mieszkanie chronione w Rozborzu. Inwestycja, na którą wydaliśmy ponad 370 tys. zł, powstała z myślą o mieszkańcach, którzy ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej opiekimówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

 

Gmina Przeworsk skutecznie pozyskuje środki na wszelkie dziedziny życia. Pielęgnowanie życia kulturalnego, dbałość o zabytki oraz szeroko rozumianą działalność społeczną to także priorytety. Wsparciem finansowym z pozyskanych środków zewnętrznych są obejmowane grupy artystyczne, wydarzenia kulturalne.

Chór Veritas z Nowosielec w nowych strojach

W 2023 roku Gmina otrzymała 1,5 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dziś przystępuje do realizacji trzech zadań: konserwacji polichromii i rzeźb w Kościele w Nowosielcach, konserwacji i restauracji ołtarza głównego i ołtarza bocznego wraz z obrazem w Kościele w Urzejowicach oraz remontu Kaplicy Bożogrobców w Ujeznej. Warto dodać, że Kaplica jest od minionego roku własnością Gminy.

Kaplica Bożogrobców w Ujeznej

Warto zaznaczyć, że pozyskiwanie dotacji i funduszy zewnętrznych wymaga zaangażowania i planowania, jednak efekty tych działań przekładają się na realne korzyści dla całej społeczności. 100 mln zł i w tym prawie 38 mln zł z Polskiego Ładu to imponujące kwoty z których jestem dumny jako włodarz i mieszkaniec Gminy Przeworsk. Dzięki tym środkom zrealizowaliśmy istotne dla naszych mieszkańców inwestycje zarówno te infrastrukturalne, jak i społeczne. W tym roku ruszyły nowe przedsięwzięcia, m.in. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozborzu, która w niedalekiej przyszłości pozwoli na obniżenie kosztów odpadami komunalnymi.

Budowa PSZOK w Rozborzu

Staram się zawsze świadome korzystać ze źródeł finansowych z zewnątrz, ponieważ jest to dla mnie kluczowy element strategii rozwoju Gminy Przeworskmówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.