Zarząd bez wotum zaufania i absolutorium

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Przeworskiego radni głosowali m.in. w sprawie udzielenia Zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 

Najpierw radni dość sporo czasu poświęcili Raportowi o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2022 rok, w dyskusji poruszając wątki niekoniecznie związane z raportem. Gdy wreszcie doszło do głosowania w sprawie udzielenia wotum zaufania, przewodnicząca Rady przypomniała, że do podjęcia uchwały konieczna jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu. Tego dnia na sali obecnych było 16 z 19 radnych. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało ośmioro z nich, tyle samo było przeciw. Uchwała nie została więc podjęta. „Za” głosowali: Krzysztof Bartuś, Zdzisław Doskocz, Jacek Kierepka, Zenon Koper, Jacek Pieniążek, Katarzyna Solarz, Tomasz Syk oraz Paweł Tworek. „Przeciw”: Agnieszka Bukowa-Jedynak, Wiesław Bukowski, Marcin Fujarowicz, Zbigniew Kiszka, Wiesław Kubicki, Jerzy Mazur, Bogdan Sebzda i Mieczysław Żuk. Troje radnych było nieobecnych. Co ciekawe, tym samym niejako przeciw sobie zagłosowali też dwaj członkowie Zarządu: W. Bukowski i M. Żuk.

Nieudzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Rada rozpatruje taki wniosek nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały – poinformowała A. Bukowa-Jedynak.

W kolejnym punkcie obrad znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 r. Z dokumentów wynika, że realizacja budżetu za 2022 rok przestawiła się następująco: planowane dochody w wysokości blisko 136 mln 590 tys. zł, wykonano w kwocie ponad 115 mln 801 tys. zł, co stanowi 84,78% planu. Planowane na 2022 rok wydatki w wysokości ponad 154 mln 489 tys. zł, wykonano w kwocie blisko 133 mln 196 tys. zł, co stanowi 86,21% planu. Budżet zamknął się deficytem w kwocie blisko 17 mln 395 tys. zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej poinformował, że 5 czerwca wystąpił z wnioskiem o nieudzielanie absolutorium zarządowi. Następnie głos zabrał starosta Bogusław Urban, który zaznaczył, że opinia RIO jest pozytywna, a on sam nie otrzymał zaproszenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, gdzie chętnie wyjaśniłby wszystkie wątpliwości podczas dyskusji, która tym samym przeniosła się na sesję. Po trzech godzinach obrad zarządzono przerwę, jednak po niej na sali obrad nie pojawiła się już przewodnicząca Rady. W sprawie absolutorium głosowało więc już tylko 15 radnych. 8 było „za”, a 7 „przeciw”. Tym samym, podobnie jak z wotum zaufania, nie podjęto uchwały o udzielenie absolutorium w związku z brakiem wymaganej liczby głosów.

DP