Stop przemocy domowej

„Nowe regulacje prawne w zwalczaniu zjawiska przemocy domowej” pod takim hasłem odbyła się w poniedziałek, 19 czerwca br. ogólnopolska konferencja zorganizowana przez pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Annę Schmidt i Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu.

 

Konferencję otworzyła dr inż. Barbara Szczypta-Kłak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Po niej prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, rektor jarosławskiej uczelni przybliżył pojawiający się zbyt często w naszym społeczeństwie problem przemocy zwracając uwagę na jego aspekt rodzinny i związany z najbliższym otoczeniem osób, których ta forma dotyka.

O sytstemie przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych uregulowań prawnych mówił posłanka Anna Schmidt. W wykładzie przypomniała ostatnie dramatyczne wydarzenia uderzające w dzieci, których możliwości obrony z racji wieku są bardziej ograniczone. Zwracała uwagę na rolę najbliższego otoczenia w reagowaniu na przejawy przemocy. Poparte przykładami wystąpienie nawiązywało do wchodzącej w życie ustawy antyprzemocowej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji, reprezentanci środowiska sądowego i prokuratorskiego. Od strony naukowej problem ukazywali wykładowcy jarosławskiej uczelni oraz Politechniki Rzeszowskiej. Wnioski z badań nad przemocą domową omawiał dr Krzysztof Pobuta, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Lokalnego przy PWSTE w Jarosławiu, a nadkom. Elżbieta Siupik z KWP w Rzeszowie mówiła o realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. O prawnych aspektach przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą w powiązaniu z przemocą w rodzinie mówił dr hab. Czesław Kłak, prokurator Prokuratury Krajowej i zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ks. dr Paweł Konieczny, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej ukazywał rolę instytucji kościelnych w walce z przemocą.

W konferencji wzięło udział ponad 300 osób reprezentujących służby i ośrodki z Podkarpacia.

erka