Wojska zaprasza w swoje szeregi

– Wojsko Polskie posiada interesujące propozycje dotyczące różnych form czynnej służby wojskowej. Zastanawiając się nad wyborem drogi zawodowej warto rozważyć związanie się z mundurem żołnierza – zachęca mjr Marek Giec z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu. Polska armia oferuje zawodową służbę wojskową, służbę przygotowawczą, służbę kandydacką oraz służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

 

Rozważający związanie się z mundurem w siłach zbrojnych RP uzyskają potrzebne informacje w macierzystych komendach WKU. Dla mieszkańców powiatu jarosławskiego i przeworskiego jest to WKU w Jarosławiu.

 

Zawodowa służba wojskowa

Przyjęcie do służby następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego

i dodatków do uposażenia. W przypadku szeregowego zawodowego jest to kwota 4.110 zł brutto, w przypadku kaprala – 4.660 zł brutto, podporucznika – 5.790 zł brutto.

Żołnierze zawodowi otrzymują następujące także zasiłek na zagospodarowanie, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody jubileuszowe, należności za podróże i przeniesienia służbowe, gratyfikacje urlopowe, dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego.

 

Służba przygotowawcza

Osoby, które chcą zostać żołnierzem zawodowym a dotychczas nie pełniły służby wojskowej mogą odbyć służbę przygotowawczą. Otwiera ona drzwi do zawodowej służby wojskowej. Jest ciekawą przygodą i nie wiąże się z koniecznością wstąpienia w szeregi zawodowych żołnierzy. Kandydaci są przyjmowanie na podstawie złożonego przez nich wniosku. Muszą wykazać się kategorią A i brakiem przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz uzyskać pozytywną rekomendację komisji rekrutacyjnej.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

dla żołnierza kształcącego się na oficera – do pięciu miesięcy;

dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do czterech miesięcy;

dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do 28 dni.

Studenci mogą ją odbywać w czasie letnich przerw.

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze

i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką:

Korpus oficerów: 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów – 2466 zł brutto

Korpus podoficerów: 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów – 1644 zł brutto

Korpus szeregowych: 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych – 1233 zł brutto

 

Służba kandydacka, czyli szkolnictwo wojskowe

Ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych gwarantuje zostanie podoficerem lub oficerem. Absolwenci akademii wojskowej otrzymują także tytuł magistra inżyniera renomowanej uczelni. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi. W tym roku odbędzie się rekrutacja na 4 uczelnie wojskowe: Wojskową Akademie Techniczną w Warszawie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie. Istnieje również możliwość kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Ostateczny termin rejestracji na WAT, AWL i AWM upływa 31 maja , zaś LAW kończy proces rejestracji kandydatów w dniu 31 marca.

Ponadto absolwenci szkół wyższych mogą ubiegać się o szkolenie wojskowe w wymienionych uczelniach. Osoby ze średnim wykształceniem mogą skorzystać ze szkolenia w szkołach podoficerskich dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Limit przyjęć na rok 2021 wynosi 428 miejsc. Termin składania wniosków w zależności od szkoły upływa:

– dla SP Wojsk Lądowych w Poznaniu – 04 czerwca;

– do SP Marynarki Wojennej w Ustce – 05 kwietnia;

– dla SP Sił Powietrznych w Dęblinie – 29 października.

 

Wojska Obrony Terytorialnej.

Osoby, które chcą być żołnierzem, zadbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych,

a także wspierać lokalne społeczności, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swojej pracy zawodowej mogą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej /WOT/. By zostać terytorialsem należy złożyć wniosek do WKU i pozytywnie przejść rekrutację. Czas trwania służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Żołnierze otrzymują umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe oraz podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Za każdy dzień służby otrzymują od 117,14 zł. Za każdy miesiąc kalendarzowy otrzymują dodatek na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie jest to 411 zł). Terytorialsom przysługują również inne dodatki i ulgi.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU Jarosław:

zawodowa służba zawodowa – tel. 261-165-204;

służba przygotowawcza – tel. 261-165-221;

służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) – tel. 261-165-254;

Terytorialna Służba Wojskowa – tel. 261-165-252;

Oficer wydziału rekrutacji – tel. 261-165-254;

email: wkujaroslaw@ron.mil.pl

osobiście w siedzibie WKU: 37-500 Jarosław, ul. Głęboka 4

 

opr. erka/ fot. 21 BSP