Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

23 listopada w siedzibie starostwa powiatowego w Przeworsku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów starosty najzdolniejszym uczniom uczęszczającym do szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest powiat przeworski. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy za poprzedni rok szkolny uzyskali średnią 5,0 i ocenę bardzo dobrą z zachowania, a w przypadku uczniów klas pierwszych średnią co najmniej 5,0 oraz 80% wyników z egzaminu ósmoklasisty. Do osiągnięć uczniów zaliczają się wysokie miejsca w olimpiadach przedmiotowych i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

 

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. króla Władysława Jagiełły i Zespołu Szkół Zawodowych im. króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Na uroczystości towarzyszyli im rodzice, którzy nie kryli dumy ze swoich pociech. Swoje słowa uznania, gratulacje i życzenia samych sukcesów w nauce, a także rozwoju swoich zainteresowań i pasji przekazali stypendystom wicestarosta Jacek Kierepka oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia przeworskiego starostwa Joanna Mordarska. Wraz z dyrektorami szkół wręczyli okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Na rok szkolny 2023/2024 przyznano 53 stypendia, dla uczniów klas pierwszych z możliwością ubiegania się o stypendium w drugim półroczu – na okres 5 miesięcy, dla uczniów klas maturalnych – 8 miesięcy, a dla uczniów pozostałych klas – 10 miesięcy.

Kryteria przyznawania stypendiów określone są w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski. Dyrektorzy szkół składają wnioski o stypendia dla uczniów, następnie powołana przez starostę przeworskiego komisja stypendialna opiniuje złożone wnioski, które finalnie są zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.

DB/Fot. Powiat przeworski