Radni obradowali na przedostatniej sesji

We wtorek, 26 marca odbyła się LXXVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Radni podjęli szereg ważnych decyzji.

 

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Stanisława Kłopota, starostę jarosławskiego podsumowania kończącej się kadencji. Omówione zostały działania z zakresu inwestycji drogowych, budowlanych, zdrowia, edukacji, kultury i współpracy międzynarodowej. Rada przyjęła także apel w sprawie poparcia dla rolników z Powiatu Jarosławskiego.

W dalszej części obrad, uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2024, radni zwiększyli plan dochodów budżetu powiatu o ponad 500 tys. zł. Większą część tej kwoty, bo przeszło 411 tys. zł stanowią środki na realizację projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu pn. „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystywanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy”, zaś 90 tys. zł to dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku. W planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego zarezerwowano też ponad 700 tys. zł na przebudowę kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku.

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła sprawozdanie za 2023 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024 – 2026. Uchwalony został Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024-2030.

 

Półtora miliona na drogi

Podczas sesji została również wprowadzona kwota 1 mln 425 tys. zł z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe tj. przebudowę dróg powiatowych. Środki te pochodziły z subwencji ogólnej z budżetu państwa (w wysokości nieco ponad 1 mln zł) oraz z dotacji celowych gmin Jarosław, Pawłosiów Pruchnik i Chłopice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przeszło 411 tys. zł).Radni przeznaczyli te środki na następujące zadania: ponad 400 tys. zł pójdzie na przebudowę drogi powiatowej nr 1580R Gorliczyna – Wólka Pełkińska (w km 7+965 -8+305), 80 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1617R Kańczuga – Jarosław w m. Cieszacin Wielki (w km 11+519 – 12+097), 50 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik w m. Hawłowice (chodnik), 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1779R – droga przez wieś Kramarzówka (w km 1+140 – 2+530), 120 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1776R – droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka (w km 0+000 – 1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253), 30 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice (w km 0+755 do km 1+200), 200 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1717R Bobrówka – Wysock (Aleja Lipowa) oraz 130 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1818R Radymno -Chałupki Medyckie (w km 1+398 do 5+825)

 

Opr. EK