Będzie kolejny etap rewitalizacji kolejki

Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka inwestycji pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów”. Koszt realizacji drugiego etapu prac to blisko 30 mln zł, z czego ponad 20 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Do podpisania umowy doszło w poniedziałek, 26 września, w Starostwie Powiatowym w Przeworsku. II etap inwestycji pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów”tj. wykonania prac budowlanych wyniesie ponad 29 mln 648 tys. zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie blisko 20 mln 489 tys. zł. Całkowita wartość projektu I i II etapu realizacji inwestycji wyniesie więc ponad 56 mln 273 tys. zł, w tym wartość dofinansowania to ponad 37 mln 636 tys. zł, co stanowi 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu.

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Przeworskim reprezentowanym przez starostę przeworskiego Bogusława Urbana i wicestarostę Jacka Kierepkę przy kontrasygnacie skarbnika Anny Kowal a firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Wojciecha Więckowskiego.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, członek Zarządu Powiatu Łukasz Laska oraz radni Krzysztof Bartuś i Tomasz Syk.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna.

 

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie polegające na rewitalizacji II etapu zabytkowej linii kolei wąskotorowej o długości ponad 16 km wraz z remontem rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych nawierzchni torowej i oznakowania. Po zrealizowaniu obu etapów inwestycji, całkowita długość przebudowanej lub zmodernizowanej linii kolejowej wyniesie ponad 29 km.

Prace remontowe pozwolą na przywrócenie pierwotnych parametrów linii kolejowej tj. dopuszczalnej prędkości pociągów V=35 km/h oraz poprawią bezpieczeństwo przejazdów kolejowych. Celem przedsięwzięcia będzie przywrócenie sprawności eksploatacyjnej linii kolejowej poprzez poprawę stanu technicznego torowiska, co pozwoli na ochronę przed dalszym niszczeniem zabytkowej linii kolejowej. Inwestycja przyczyni się do większego zainteresowania turystów przejazdami po linii wąskotorowej, a w konsekwencji, do rozwoju turystycznego regionu. Zadanie zrealizowane zostanie do 15 sierpnia 2023 r.

 

DP/ fot. Powiat Przeworski