Wybrany został nowy rektor PANS

W czwartek, 11 stycznia Kolegium Elektorów wybrało dr Beatę Rejman na rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych na kadencję w latach 2024-2028. To przełomowy moment w historii PANS. Po raz pierwszy jarosławską uczelnią pokieruje kobieta.

 

– Proces wyborczy na pełnienie funkcji Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu trwał ponad 3 tygodnie. Rozpoczął się 20 grudnia, a zakończył 11 stycznia – informuje Artur Świątek, dyrektor Biura Rektora.

Nowym rektorem, większością głosów została wybrana dr Beata Rejman, która pełni obecnie funkcję dyrektora Biblioteki Państwowej Biblioteki Nauk Stosowanych.

Wybory rektora przeprowadziła Uczelniana Komisja Wyborcza, która składała się z sześciu członków. – Swoją kandydaturę na objęcie funkcji Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zgłosiła jedna osoba – informuje A. Świątek.

Zaznaczenia wymaga, że Rektora Uczelni wybiera Kolegium Elektorów w głosowaniu tajnym. – Przedstawicieli do Kolegium Elektorów wybiera cała społeczność akademicka tzn. że czynne prawo wyborcze mają wszyscy studenci (2453 osoby) i wszyscy pracownicy (353 osoby) – wyjaśnia A. Świątek.

Rektor elekt swoją kadencję rozpocznie 1 września. Obecny rektor uczelni prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, prywatnie mąż B. Rejman, nie mógł startować w wyborach, ponieważ według ustawy o szkolnictwie wyższym, funkcję rektora można sprawować tylko przez dwie kolejne kadencje.

Wybory przeprowadzane są na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie Statutu Uczelni. Kandydatem na pełnienie funkcji Rektora Uczelni może być każda osoba spełniająca warunki ustawowe. Statut Uczelni nie stawia żadnych dodatkowych warunków dla kandydata (art. 24 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Kandydatem może być nawet osoba spoza Uczelni. Wszelkie informacje dotyczące wyborów są na bieżąco publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Uczelni, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.

B. Rejman pracuje w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu od 2001 r. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Aktywnie uczestniczy w pracach organów kolegialnych i zespołów działających na uczelni i poza nią. B. Rejman prowadziła zajęcia dydaktyczne w PWSTE w Jarosławiu na kierunku europeistyka w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na kierunku pedagogika w Instytucie Humanistycznym oraz na kierunku praca socjalna w Instytucie Ochrony Zdrowia. Zdobywała również doświadczenie dydaktyczne oraz doskonaliła umiejętności i kwalifikacje potrzebne w pracy z młodzieżą podczas pobytu za graniami kraju. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu filozofii, socjologii, kultury, historii, oraz religioznawstwa, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Wyróżniana licznymi nagrodami, a wśród nich w 2018 r. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, a także w 2023 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni angażując się w jej rozwój oraz w wychowanie studentów. Jest osobą cenioną wśród studentów i pracowników PANS w Jarosławiu.

 

EK, fot. Archiwum