Ratujcie inne szkoły, ale nie kosztem naszej!

Przyjęta na wniosek starosty decyzja Rady Powiatu Jarosławskiego o przekazaniu Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi budzi coraz większe kontrowersje wśród mieszkańców i społeczności szkół prowadzonych przez powiat. Pojawiają się nawet głosy oburzenia.

 

Chodzi o to, że władze powiatu zgadzają się na warunek ministerstwa zakładający, iż szkoły prowadzone przez samorząd powiatu jarosławskiego muszą zrezygnować z kierunków, jakie będzie realizować szkoła w Radymnie. – To dobijanie szkół średnich w powiecie. Zamiast zadbać o swoje, pilnują interesu ministra. Dlaczego decydowali po cichu? – denerwują się mieszkańcy.

Zaniepokojenie jest także wśród nauczycieli. Zwracają uwagę, że jarosławskie ponadpodstawówki przez lata rozwijały się i pracowały na dobre imię, a teraz część z nich staje przed wygaszaniem kierunków. Do zbulwersowanych podejściem samorządowych władz nie trafia argument, że ZSZiR w Radymnie jest placówką odgrywającą kluczową rolę w powiecie i w regionie w zakresie kształcenia i rozwoju młodych kadr pracowników branży rolno-spożywczej. Bardziej przemawia, że ostatnie lata funkcjonowania szkoły cechował ciągły spadek liczby uczniów zainteresowanych podejmowaniem nauki w zawodach rolniczych oraz fakt, że dzisiaj nikt z rządzących powiatem nie jest w stanie powiedzieć, co będzie się działo ze szkołą w Radymnie, za to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że część jarosławskich szkół ponapodstawowych zarządzanych przez Powiat Jarosławski sporo straci.

Sprawę przejęcia opisywaliśmy w tegorocznym nr 15 Gazety Jarosławskiej. Wracamy do niej razem z listem otwartym nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu

erka

 

List Otwarty

Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu jest szkołą z 75-letnią tradycją, której sztandarowymi kierunkami kształcenia są zawody branży gastronomicznej, spożywczej, a co za tym idzie również rolniczej.

W zawodzie kucharz kształcimy od 1972 roku, natomiast w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, który przez lata zmieniał nazwę, od 1976 roku.

Na LXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego w dniu 31.03.2023r. została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie od dnia 01.01.2024r. Konsekwencją tej uchwały i decyzji Rady Powiatu Jarosławskiego będzie wygaszanie, czyli stopniowa likwidacja w ZSSiB kierunków kształcenia, takich jak: ,,technik żywienia i usług gastronomicznych” (Technikum Nr 1) oraz ,,kucharz” (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2) od roku szkolnego 2024/2025. Wg informacji przedstawionych na sesji Rady Powiatu Jarosławskiego jest to warunek konieczny do spełnienia, by przekazać szkołę o profilu rolniczym do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jednocześnie nie wyraża zgody na istnienie w innych szkołach powiatu takich samych kierunków kształcenia, jak w przekazywanej placówce. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego motywuje swoją decyzję koniecznością udzielenia wsparcia szkole w Radymnie, która od wielu lat boryka się z problemami dotyczącymi   naboru do klas pierwszych, a jej utrzymanie generuje ogromne koszty. Według Starosty Jarosławskiego przekazanie tej placówki Ministerstwu poprawi warunki kształcenia i bazę dydaktyczną szkoły, co uczyni ją atrakcyjną dla kandydatów ze szkół podstawowych. Uważamy jednak, że odbędzie się to kosztem naszej szkoły oraz innych szkół ponadpodstawowych w Jarosławiu, w których stopniowo wygaszane będą kierunki kształcenia związane z rolnictwem czy produkcją żywności.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni zaistniałą sytuacją. Decyzja Rady Powiatu Jarosławskiego spowoduje stopniowe zmniejszenie liczby oddziałów w naszej szkole, a co za tym idzie zmniejszenie liczby etatów i problemy z zatrudnieniem osób obecnie pracujących

w ZSSiB. Zubożona zostanie nasza oferta edukacyjna, co spowoduje zapewne spadek zainteresowania kształceniem w naszej placówce. Jednocześnie organ prowadzący nie wyraża zgody na nowe kierunki kształcenia proponowane przez dyrekcję ZSSiB (,,technik reklamy”).

Budynek ZSSiB znajduje się w centrum Jarosławia. Uczy się w nim obecnie 850 uczniów. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesne pracownie do kształcenia w zawodach związanych z gastronomią, chemią, mikrobiologią i usługami. Uczniowie uczestniczą stale w realizacji wielu projektów unijnych, w różnych konkursach branżowych, zawodach, turniejach, gdzie zajmują wysokie lokaty oraz w olimpiadach związanych z żywnością i żywieniem, często uzyskując tytuły laureatów i finalistów. Na rzecz środowiska lokalnego pracowały przez wiele lat liczne pokolenia nauczycieli i uczniów, nie możemy więc pozwolić na zaprzepaszczenie tego dorobku.

Czy na pewno jesteśmy konkurencją dla szkoły resortowej, która z założenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma stać się wzorcową placówką w regionie, która wyznacza i utrzymuje odpowiednie standardy kształcenia? Odpowiedź jest negatywna – jesteśmy charakterystyczni, wyróżniamy się, ale nie stanowimy zagrożenia. Każda szkoła jest inna, ma swój specyficzny charakter, swoje priorytety, wszystkie starają się zapewnić wysoką jakość kształcenia. Nasze starania zostały docenione między innymi: „Złotym Prymem 2019” – nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty za wyróżniającą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym innowacyjność, kreatywność,   nieszablonowe inicjatywy, rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli; Brązową Tarczą Perspektyw 2021 dla Technikum Nr 1 oraz Srebrną Tarczą Perspektyw 2022 dla Technikum Nr 1. Kapituła Rankingu Perspektyw przyznaje tarcze najlepszym szkołom w Polsce uwzględniając sukcesy w olimpiadach, wyniki matur oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Czy miasto liczące ponad 36 tys. mieszkańców z bogatą historią i bazą turystyczną musi być pozbawione zawodów, które kształcą kadrę do pracy w licznych, jarosławskich lokalach gastronomicznych? Wiele uroczystości na terenie miasta Jarosławia i poza nim jest współorganizowana przez uczniów naszej szkoły pod czujnym okiem nauczycieli.

Gdzie będą przychodzić dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych z całego Powiatu Jarosławskiego, aby uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, które uczą i promują zasady zdrowego odżywiania?

Stanowczo sprzeciwiamy się wygaszaniu naszych sztandarowych kierunków tj. technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Apelujemy o ponowną analizę wyżej opisanej sytuacji i rezygnację z konieczności wygaszania jakichkolwiek kierunków z naszej oferty edukacyjnej. Wyrażamy głębokie przekonanie, że w Powiecie Jarosławskim jest miejsce zarówno dla wzorcowej szkoły Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i naszej, nieustannie rozwijającej się i dążącej do zapewnienia jak najwyższych standardów kształcenia.

Z wyrazami szacunku

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu.