Marcin Nazarewicz ma 40 lat. Ukończył Politechnikę Lubelską, kierunek inżynieria oprogramowania. Wraz z małżonką Barbarą, którą pacjenci w 2016 roku nominowali do ogólnopolskiej nagrody Anioła Medycyny, wychowuje troje dzieci: Filipa, Karinę i Kaję. Od ponad 14 lat jestem związany z jarosławskim samorządem.

Marcin Nazarewicz: Jarosław ma być dla nas lepszym domem

– Łączymy młodość z doświadczeniem i z równą determinacją pragniemy zmienić Jarosław na lepszy dom dla nas, naszych dzieci i rodziców. Jestem pewny, że przy odpowiednim dialogu oraz współpracy jesteśmy w stanie to zrobić – mówi Marcin Nazarewicz, kandydat na burmistrza Jarosławia.

 

Zdecydował się pan ubiegać o stanowisko burmistrza Jarosławia. Jakie ma pan doświadczenie samorządowe?

Marcin Nazarewicz: Mogę powiedzieć, że poznałem samorząd z kilku stron. Pracę w Urzędzie Miasta rozpocząłem w 2009 roku, w dziale obsługi informatycznej jako pomoc administracyjna. Z biegiem czasu, awansowałem na podinspektora, dalej inspektora, kierownika referatu i koordynatora biura, aż zostałem głównym specjalistą. Jako administrator zarządzałem systemem informatycznym w urzędzie, który służył do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, podatkowej, dochodowej oraz pozostałych zadań realizowanych przez samorząd. Wdrażałem innowacyjne rozwiązania informatyczne w urzędzie oraz jednostkach podległych. Koordynowałem takimi projektami jak na przykład e-Jarosław, w ramach którego uruchomiono e-usługi dla mieszkańców Jarosławia, a wśród nich: dzienniki elektroniczne w szkołach podstawowych, e-urząd czy geoportal. Od 2016 roku jestem przewodniczącym Rady Dzielnicy nr VII, zaś w 2018 roku w wyborach samorządowych zostałem wybrany na radnego Rady Miasta Jarosławia. W latach 2018-2021 pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej. W latach 2019-2020 pracowałem jako informatyk w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Jarosławiu. Od 2021 prowadzę własną działalność gospodarczą. W 2022 roku, wraz z innymi samorządowcami z regionu, podjąłem współpracę z Polską 2050, aby zawalczyć o mandat Posła na Sejm RP. Chcieliśmy, żeby samorządowcy z Podkarpacia mieli swój głos w Sejmie. W 2023 roku w wyborach parlamentarnych kandydowaliśmy z list Trzeciej Drogi. Udało się, bo do parlamentu trafił nasz kolega Bartosz Romowicz, ówczesny burmistrz Ustrzyk Dolnych, który jest aktywnym członkiem koalicji rządzącej i swoich wystąpieniach często odwołuje się do rodzinnego Podkarpacia.

Skąd pomysł by zostać burmistrzem?

M.N.: Przez kilka lat ściśle współpracowałem z aktualnym włodarzem naszego miasta. Niestety w 2021 roku to się zmieniło, ponieważ nie godziłem się na jego politykę finansową, która doprowadzała do rosnącego zadłużenia miasta przy jednoczesnym podnoszeniu podatków i opłat dla mieszkańców. Te różnice oraz takie związane z kierunkiem rozwoju Jarosławia przyczyniły się do podjęcia przeze mnie decyzji o kandydowaniu w nadchodzących wyborach. Klub opuściliśmy wraz z ówczesnym wiceprzewodniczącym RM, moim serdecznym kolegą, Wiesławem Strzępkiem, obecnie pełnomocnikiem wyborczym KWW Marcina Nazarewicza „My Mieszkańcy”.

 

No właśnie, wspomina pan o swoim komitecie. KWW „My Mieszkańcy” łączy ludzi z różnych środowisk.

M.N.: To prawda. Skupiłem w nim ludzi z różnych środowisk, o różnym wykształceniu i różnych specjalizacjach. Członkowie komitetu to osoby związane z oświatą, sportem, kulturą, sztuką, administracja, pomocą społeczną, ochroną środowiska, przedsiębiorczością czy gospodarką. Łączymy młodość z doświadczeniem.

 

Jakie są wasze główne założenia programowe?

M.N.: Nasz program wyborczy podzielony jest na siedem segmentów, pierwszym z nich jest edukacja. Zakładamy zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach miejskich, wydłużenie godzin otwarcia placówek, utworzenie oddziału dedykowanego dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wydłużenie godzin otwarcia świetlic szkolnych oraz rozszerzenie oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Utworzenie klubów młodzieżowych w każdej dzielnicy, z wykorzystaniem Domów i Klubów Seniora, opracowanie miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego, wraz z utworzeniem świetlicy socjoterapeutycznej,

wsparcie młodzieżowych formacji i organizacji, utworzenie centrum rozwoju organizacji pozarządowych, wsparcie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Drugi segment to kultura. Tutaj proponujemy promowanie lokalnych rzemieślników i artystów,

utworzenie tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta, połączenie ich ze ścieżką do Radawy oraz do innych gmin. Wyznaczenie tematycznych tras spacerowych w mieście, rewitalizację społeczną Rynku, rozwinięcie oferty Jarmarku Jarosławskiego o dodatkowe segmenty, m.in. wiedzy, technologii, sportu, stworzenie nowego harmonogramu cyklicznych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w mieście. Kolejny segment to gospodarka i transport. Jego założenia są następujące: wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne, poprawa infrastruktury drogowej z poszanowaniem zieleni miejskiej, reorganizacja sieci połączeń komunikacji miejskiej zgodnie z potrzebami mieszkańców, modernizacja i budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej, remont infrastruktury miejskiej wokół Rynku, racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, upowszechnienie budownictwa społecznego,

realny wpływ mieszkańców na inwestycje realizowane w ich dzielnicach za pośrednictwem Rad Dzielnic. Segment czwarty, czyli ochrona środowiska to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, utworzenie miejskiej farmy fotowoltaicznej, reorganizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poprawa jakości powietrza na terenie miasta, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście, w tym systemu odprowadzenia wód opadowych, z zastosowaniem retencji, edukacja mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Następny jest sport. Proponujemy zwiększenie nakładów finansowych i ich podział, zgodny z potrzebami wszystkich formacji sportowych, budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, racjonalne gospodarowanie finansami obiektów sportowych z uwzględnieniem potrzeb lokalnych organizacji sportowych, wsparcie i rozwój sportu młodzieżowego, stworzenie przestrzeni i oferty zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, promowanie miasta poprzez sport. I wreszcie administracja. Zakładamy ograniczenie liczby wiceburmistrzów do jednego oraz zmniejszenie uposażenia burmistrza i ścisłej kadry kierowniczej urzędu, zmniejszenie składu prezydium Rady Miasta i obniżenie wydatków na diety radnych i doradztwo osobiste burmistrza, połączenie jednostek kultury (JOKiS i CKiP),

reorganizację Straży Miejskiej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wprowadzenie całodobowych dyżurów, zwiększenie dostępności Urzędu Miasta i jednostek podległych dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie godzin otwarcia urzędu do potrzeb mieszkańców oraz poprawa jakości i transparentności udostępnianych informacji publicznych. Stawiamy tez na rozwój miasta, to 7 ważny segment, który skupia ożywienie centrum miasta jako przestrzeni do odpoczynku i relaksu, budowę miejskiego wodnego placu zabaw, przygotowanie i zapewnienie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Miejskiej wraz z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, uruchomienie programów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, współpracę z lokalnymi twórcami przy organizacji imprez miejskich, utworzenie sieci miejsc parkingowych na terenie miasta. Myślę, że to bogata i realna oferta. Liczę na państwa głosy.

AS