Przyjęli uchwałę budżetową

Pod koniec grudnia ub. r. podczas sesji Rady Miejskiej w Sieniawie radni podjęli uchwałę budżetową na 2024 rok.

 

W obradach udział wzięło 14 radnych, a poprowadziła je przewodnicząca Danuta Król. W sesji uczestniczyli również: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel, radny powiatowy Jerzy Mazur, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i mieszkańcy.

Projekt uchwały budżetowej przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy Sieniawa A. Nykiel. Wcześniej budżet został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Prognozowane dochody budżetowe określono na kwotę blisko 49 mln 520 tys. zł. Dochody bieżące mają wynieść ponad 39 mln 140 tys. zł, a dochody majątkowe – ponad 10 mln 379 tys. zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,96% dochodów ogółem. Jeżeli chodzi o wydatki gminy, to zaplanowana kwota wynosi blisko 47 mln 489 tys. zł, wydatki bieżące w wysokości blisko 39 mln 102 tys. zł i majątkowe 8 mln 387 tys. zł. Wydatki bieżące stanowią 82,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,66% wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu w wysokości ponad 2 mln 31 tys. zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów. Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 r. zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (95,85%), następnie w ramach działu Transport i łączność (2,59%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,60%), Kultura fizyczna (0,34%). Największa zaplanowana do realizacji inwestycja to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Rudce, etap I – ok. 8 mln zł. Wiele zadań zostanie zrealizowanych w ramach wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Podział środków na rok 2024 przedstawia się następująco: sołectwo Czerce 45 955,78 zł (zakup bramek do piłki nożnej, wyrównanie terenu poprzez nawiezienie ziemi na boisko, poprawa wiaty przystankowej na przystanku Gajdy, poprawa stanu dróg polnych poprzez nawiezienie kamienia, odmulanie rowów, poprawa przepustów); sołectwo Czerwona Wola 51 635,71 zł (zakup motopompy dla OSP); sołectwo Dobra 48 980,16 zł (zakup kamienia na drogi oraz odmulanie rowów); sołectwo Dybków 73 765,30 zł (ogrodzenie placu zabaw, modernizacja rowu – zabezpieczenie pobocza, zakup strojów dla KGW, budowa boiska wielofunkcyjnego); sołectwo Leżachów 50 086,64 zł (remont dróg); sołectwo Paluchy 25 375,26 zł (remont dróg); sołectwo Pigany 57 094,34 zł (poprawa nawierzchni dróg, zakup art. spożywczych – Dzień Dziecka, doposażenie placu zabaw); sołectwo Rudka 65 282,29 zł (remont dróg, odmulanie rowów i przepustów, organizacja Dnia Dziecka, Dzień Babci i Dziadka oraz organizacja otwartego pikniku); sołectwo Wylewa 70 888,45 zł (położenie nakładki bitumicznej, zakup tablic informacyjnych, wymiana przepustu). Fundusz Sołecki na 2024 rok wynosi 489 063,93 zł.

Uchwała budżetowa została przyjęta 12 głosami „za” i 2 „przeciw”. Rada podjęła jednocześnie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2024 rok – 12 głosami „za” i 2 „przeciw”.

DP/UMiG Sieniawa