Zarząd z absolutorium

W piątek, 18 czerwca, odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Przeworskiego, podczas której podjęto uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 

Dochody powiatu zrealizowane w roku 2020 wyniosły 110 mln zł i zostały wykonane w ponad 103 % w stosunku do planowanych. Plan wydatków po zmianach określony w wysokości blisko 108 mln zł, został wykonany w prawie 89%, tj. w kwocie ponad 95,5 mln zł. W ciągu 2020 r. nastąpił wzrost planu o kwotę blisko 25,5 mln zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w budżecie w wysokości ponad 14 mln zł, związana z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Natomiast nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła blisko 11 mln zł, co świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej Powiatu Przeworskiego – nadwyżka zabezpiecza środki na spłatę zadłużenia oraz na inwestycje.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Komisję Rewizyjną, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę za udzieleniem absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

 

DP/Powiat Przeworski