Znane osoby związane z Jarosławiem: Leszek Smoczkiewicz – etnograf z powołania

Leszek Smoczkiewicz urodził się w Równem na Wołyniu w 1931 roku. Wychowywał się w rodzinie o tradycjach niepodległościowych. Ojciec walczył w Legionach, w obronie Lwowa oraz w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku. W roku 1935 został wybrany posłem na Sejm, w 1940 roku aresztowany przez NKWD, zginął w Charkowie.

Leszek Smoczkiewicz do szkoły powszechnej uczęszczał we Lwowie, a w 1944 roku wraz z matką przeniósł się do Jarosławia. W 1945 roku rozpoczął studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które z powodów zdrowotnych przerwał, ukończył je w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W latach 1956-1958 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w Wydziale Kultury. Następnie był adiunktem w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Prowadził badania, dotyczące budownictwa ludowego, obrzędowości i folkloru.

W Jarosławiu w 1968 roku objął stanowisko kierownika Muzeum, które sprawował do chwili przejścia na emeryturę w 1982 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uratował wiele dokumentów, fotografii i pamiątek historycznych oraz zebrał i naukowo opracował liczne materiały archiwalne. Szczególnie interesował się historią i ochroną zabytków miasta. Dzięki niemu została odnaleziona wcześniej ukryta pamiątkowa płyta z Pomnika Niepodległości, ufundowanego w 20 rocznicę wymarszu ochotniczego oddziału jarosławian do Legionów. Szczególnie związał się ze Stowarzyszeniem Miłośników Jarosławia, w którym był członkiem Zarządu. Był współredaktorem Roczników, wydawanych przez SMJ i Honorowym Członkiem tego Stowarzyszenia. Starał się odnaleźć ślady domniemanego grobu hetmana Jana Karola Chodkiewicza, pochowanego prawdopodobnie na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jednak poszukiwania nie dały pozytywnego rezultatu. Współpracował z Hufcem Harcerskim, w którym podjął się uporządkowania archiwum, niestety w trakcie tej pracy zmarł.

Obecnie Leszek Smoczkiewicz   jest osobą zapomnianą, ale niewątpliwie zasługuje na pamięć mieszkańców Jarosławia.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”