Zagraniczne mobilności zagwarantowane

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała o przyznaniu Zespołowi Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach konkursu w roku 2021.

 

ZSSChiO jako pierwszy w powiecie jarosławskim rozpoczął realizację projektów unijnych, polecał je innym szkołom jako działania poprawiające jakość pracy oraz kształtujące pozytywny wizerunek. Szkoła stała się mentorem dla innych. Pierwsze projekty były realizowane z udziałem instytucji pośredniczących, obecnie współpracujemy bezpośrednio z pracodawcami przyjmującymi uczniów oraz kadrę, stale poszerzamy ich grono. Akredytacja Erasmusa przyznawana na okres od 2022r. do 2027r. gwarantuje w tym czasie realizację działań mobilnościowych uczniów i nauczycieli ZSSChiO. Każdego roku mobilności w Niemczech, Włoszech i Grecji będą mogli realizować nauczyciele i uczniowie z wszystkich branż, w których szkoła kształci. Łącznie na zagraniczne staże i praktyki wyjedzie 168 uczniów z technikum i BSIS (najwięcej z kierunków branży hotelarsko – gastronomicznej: 56 osób w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, kucharz, kelner; z branży spożywczej: 40 w zawodach technik technologii żywności, cukiernik, przetwórca mięsa; z branży fryzjersko – kosmetycznej: 32 w zawodach technik usług fryzjerskich i fryzjer oraz z branży chemicznej: 40 w zawodzie technik analityk). Natomiast   14 nauczycieli będzie realizowało mobilności typu job shadowing polegające na obserwacji pracy na równoważnym zagranicznym stanowisku. Narodowa Agencja przyznając akredytację uwzględniła kilkunastoletnie doświadczenie ZSSChiO w zakresie realizacji projektów unijnych. Zrealizowane dotąd projekty nadały szkole europejski charakter kształcenia. – Najwięcej pozytywnych zmian można zaobserwować u samych uczniów, udział w zagranicznych mobilnościach był dla wielu pierwszym wyjazdem za granicę, poszerzył ich horyzonty, stworzył szanse porównania polskich i unijnych zakładów pracy, przyczynił się do wzrostu umiejętności językowych oraz zmotywował do rozwoju w kolejnych latach nauki. Pobyt w nowym środowisku rozwinął umiejętności społeczne i personalne, uczniowie nawiązali nowe kontakty, wymieniali się doświadczeniami z innymi Europejczykami, przezwyciężali bariery oraz uprzedzenia kulturowe. Rozwinęli poczucie własnej wartości, stali się otwarci, tolerancyjni wobec innych kultur i zwyczajów, bardziej samodzielni, zwiększyli samoocenę. Zdobyta przez uczniów i nauczycieli wiedza oraz umiejętności przełożyły się na wyższą zdawalność egzaminów zewnętrznych. Przyznanie akredytacji pozwoli kontynuować europejski wymiar kształcenia – podkreślają koordynatorzy projektu w ZSSChiO.