Wszyscy wójtowie z absolutoriami

Wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatów jarosławskiego i przeworskiego otrzymali absolutoria z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. To dowód zaufania, ale i motywacja do dalszej pracy na rzecz społeczności. Dziś prezentujemy wyniki głosowania radnych w gminach: Rokietnica, Jawornik Polski, Adamówka, Gać i Gminie Wiejskiej Radymno.

 

Gmina Rokietnica

Wójt Witold Szajny jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok podczas obrad XVI sesji Rady Gminy Rokietnica, które odbyły się 25 czerwca. Zanim do tego doszło, radni zapoznali się raportem o stanie gminy, przedstawiono im także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Przy podejmowaniu tych uchwał radni również byli jednomyślni.

 

Gmina Jawornik Polski

XXII sesja Rady Gminy Jawornik Polski, podczas której radni decydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi Stanisławowi Petyni, odbyła się 30 czerwca. Radni zapoznali się z raportem o stanie gminy, a także informacją o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Opinie komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące budżetu były pozytywne. Wójt, zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium otrzymał od radnych jednogłośnie.

 

Gmina Adamówka

W gminie Adamówka sesja absolutoryjna odbyła się 17 sierpnia. Radni zapoznali się z raportem o stanie gminy, a następnie głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi gminy. Edward Jarmuziewicz otrzymał je większością głosów (14 głosów „za” i 1 wstrzymujący się). Wcześniej Rada podjęła też uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, z podobnym wynikiem głosowania.

 

Gmina Gać

Radni jednomyślnie udzielili wotum zaufania i absolutorium wójt Grażynie Pieniążek podczas sesji, która miała miejsce 28 maja. Wcześniej zapoznano się z raportem o stanie gminy, a także informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Zarówno opinie komisji stałych, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wykonania budżetu, były pozytywne.

 

Gmina Radymno

Sesja absolutoryjna w Gminie Radymno odbyła się 25 czerwca. Radni brali w niej udział w sposób korespondencyjny. Wójt Bogdan Szylar otrzymał wotum zaufania większością głosów (12 „za” i 3 „przeciw”). Za udzieleniem Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu głosowało 13 radnych, jeden był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu. Uchwały zostały podjęte.