Wójt z absolutorium

Głównym punktem ostatniej sesji Rady Gminy Tryńcza, która odbyła się 22 czerwca, było głosowanie nad absolutorium dla Wójta. Ryszard Jędruch otrzymał je jednogłośnie.

 

Na początku przedstawiono raport o stanie gminy za 2020 rok. Odbyła się też debata, po czym Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta. Następnie po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Tryńcza jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi Gminy Tryńcza Ryszardowi Jędruchowi za 2020 rok. Gratulacje na ręce Wójta złożyli: przewodnicząca Rady Gminy Zofia Nowak wraz z wiceprzewodniczącymi – Stanisławem Kogutem i Januszem Niżnikiem oraz obecni goście – wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz wicestarosta przeworski Jacek Kierepka.

Warto dodać, że wszystkie pozostałe uchwały procedowane na sesji, m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Tryńcza za 2020 rok oraz w sprawie rozpatrzenia finansowego zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2020 rok, zostały przyjęte jednogłośnie.

DP/UG Tryńcza