Szkoła przyjazna środowisku

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy zakończyła realizację projektu ekologicznego pt. ,,Segregując śmieci, ratujemy ziemię”.

 

Placówka z Tryńczy włączyła się tym samym w realizację zachowań proekologicznych. Jej działania skupiały się głównie wokół problemu segregacji i recyklingu odpadów. Założeniami przedsięwzięcia były: propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności szkolnej, rodziców oraz mieszkańców poprzez zastosowanie różnorodnych form przekazu; propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, w tym wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego; podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska; zwiększenie świadomości  na temat działań proekologicznych we własnym otoczeniu. W czasie realizacji projektu w działania na rzecz ochrony środowiska zostały włączone różne grupy wiekowe    – od przedszkolaków po rodziców, nauczycieli i społeczność lokalną.    Projekt był współfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego, która na realizację zaplanowanych przez szkołę zadań przekazała darowiznę w kwocie 10 000 złotych. Umożliwiła ona zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych materiałów, zorganizowanie konkursów, wycieczek, warsztatów stacjonarnych, przedstawień teatralnych, wykonanie gazetek tematycznych itp.

Opr. Red., foto. org