Stare remizy OSP: Remiza w Ubieszynie

Ochotniczą Straż Pożarną w Ubieszynie zorganizowano w 1924 r. Początkowo składała się ona z piętnastu młodych ludzi – ochotników.

 

Już trzy lata po powstaniu OSP, w 1927 r., strażacy zaczęli organizować festyny strażackie oraz inne imprezy dochodowe celem zgromadzenia środków na zakup sikawki strażackiej ręcznej. Po zakupie sikawki, z powodu braku jakiegokolwiek pomieszczenia na jej przechowywanie, strażacy wspólnie z radą wiejską postanowili własnymi siłami zbudować drewnianą remizę strażacką, wykorzystując drzewo z lasu wiejskiego. Zgromadzony materiał m.in. deski, ulokowano w zabudowaniach jednego z członków OSP. Budowy jednak nie rozpoczęto z powodu pożaru, który zniszczył wszystko doszczętnie. Sikawkę przechowywano w prywatnych pomieszczeniach gospodarczych aż do 1939 r.

Po wyzwoleniu, od 1946 roku, z powodu dalszego braku remizy strażackiej w Ubieszynie, sikawkę umieszczono w stodole, na posesji prywatnej gospodarza Józefa Góraka. Zakwaterowane w tym gospodarstwie było również wojsko, które nieostrożnie obchodząc się z materiałami łatwopalnymi, wznieciło pożar. Spłonęła stodoła, sikawka oraz pozostały sprzęt przeciwpożarowy.

Po pożarze Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przydzieliła OSP Ubieszyn sprzęt do walki z pożarami. Początkowo sikawkę przenośną, a w późniejszym czasie do zaprzęgu konnego. Gmina zakupiła także syrenę alarmową, hełmy, pasy i toporki strażackie. W roku 1955 zarząd straży zaczął gromadzić materiał do budowy nowej, murowanej remizy OSP, a w 1957 r. zapadła decyzja o budowie remizy połączonej z domem kultury.

Wybudowany duży budynek posiadał dwa pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla straży na przechowywanie sprzętu strażackiego oraz zaplecze administracyjno – gospodarcze. Pozostała jego część stanowiła Dom Kultury dla całej społeczności Ubieszyna. Oddano go do użytku w 1963 r. Jego budowa pochłonęła 100 tys. zł, z czego 50 tys. zł było wkładem mieszkańców Ubieszyna.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Stara remiza strażacka OSP Ubieszyn, lata 60. XX w./ zbiory muzeum