Stare remizy OSP: Remiza w Maćkówce

W Maćkówce, wsi sąsiadującej z Zalesiem, Żurawiczkami oraz miastem Przeworsk, Ochotniczą Straż Pożarną założono już w 1900 r.

 

Sprzętem przeciwpożarowym, jakim dysponowała straż, była sikawka ręczna dwukołowa, tzw. „taczkowa”, a później sikawka ręczna przenośna, które przechowywano w niewielkiej drewnianej szopie nazywanej remizą.

W późniejszym czasie znalazły one także schronienie w pomieszczeniach gospodarczych sołtysa wsi. Zabudowania na terenie wsi znajdowały się w dość dużych odległościach od siebie i w wypadku pożaru straż z opóźnieniem docierała na miejsce, dlatego też postanowiono ją ulokować w centrum wsi.

Po otrzymaniu przez straż nowocześniejszego sprzętu strażackiego, motopompy M-200, zaczęto myśleć o budowie nowoczesnej murowanej remizy strażackiej. Pomimo różnych trudności gromadzono materiał budowlany, wykonano dokumentację techniczną wraz

z kosztorysem oraz ustalono miejsce jej budowy – centralne miejsce wsi, dawne pastwisko wiejskie.

Remizę wybudowano dużą, murowaną, posiadającą oprócz pomieszczeń na sprzęt przeciwpożarowy dużą salę, która służyła nie tylko strażakom, ale całej społeczności wsi w celach kulturalnych. Sprzęt strażacki ulokowano w pomieszczeniu w najniżej położonej części budynku, wykorzystując przy tym nierówności terenu.

W budowę remizy zaangażowana była cała wieś, strażacy ochotnicy oraz wyróżniający się szczególnie Franciszek Szular, prezes OSP i Józef Granda, naczelnik OSP.

Remiza oddana została do użytku najprawdopodobniej w 1970 r., o czym świadczy data na ścianie szczytowej. Koszt jej budowy pochłonął kwotę 280 tys. zł.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Remiza strażacka OSP Maćkówka, oddana do użytku w 1970 r./ zbiory muzeum