Ślubowanie radnych i wójta

We wtorek, 7 maja odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Wiązownica.

 

Pierwszą w nowej kadencji sesję Rady otworzył radny senior Krzysztof Socała. Po oficjalnym stwierdzeniu prawomocności oraz przyjęciu porządku obrad głos zabrał Mateusz Wysocki, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, który przedstawiła wyniki wyborów samorządowych. Po przedłożeniu powyższego sprawozdania przewodnicząca wręczył zaświadczenia o wyborze zarówno dla wójta Krzysztofa Strenta, jak i radnych gminy Wiązownica. W dalszej części obrad nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i zobowiązali się, że obowiązki radnego będą sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i mieszkańców.

Ślubowanie złożył również wójt K. Strent, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach samorządowych, za każdy oddany głos, zadeklarował dialog i otwartość na współpracę. Pokrótce omówił również stan gminy Wiązownica oraz realizowane inwestycje.

Podczas obrad wybrano także przedstawicieli Rady Gminy i Komisji Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy został ponownie Krzysztof Socała, za którym pozytywnie opowiedzieli się wszyscy obecni na sali radni, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali: Jan Kipczak (13 głosów za) oraz Stanisław Krupa (12 głosów za). Wybrano także członków Komisji Rady Gminy w składzie: Komisja Rewizyjna – Grzegorz Stasieńko, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Bogusław Socha, Komisja budżetowo-gospodarcza – Stanisław Ryzner, Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny – Grażyna Kiper.

Obecnie Radę Gminy Wiązownica tworzą: Rafał Cetnarowicz, Grzegorz Stasieńko, Stefan Paszko, Jan Kipczak, Rafał Rumak, Piotr Winiarz, Bogusław Socha, Paweł Wiśniewski, Krzysztof Socała, Krzysztof Walerianowicz, Stanisław Ryzner, Mariusz Łemecha, Grażyna Kiper, Stanisław Krupa oraz Dariusz Rożek.

 

EK, fot. UG Wiązownica