Rada Miasta Jarosławia debatowała po raz drugi

20 maja odbyła się II sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której podjęto 12 uchwał. Ustalono m.in. wysokość wynagrodzenia nowego burmistrza.

 

Sesję otworzył Piotr Kozak, przewodniczący Rady Miasta Jarosławia, który stwierdził prawomocność obrad. Do porządku obrad wprowadzono cztery dodatkowe projekty uchwał: w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia, w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Jarosławia, w sprawie powołania Skarbnika Miasta Jarosławia, a także w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu pn. Orientuj się.

Podczas sesji powołano wiceprzewodniczących Rady Miasta Jarosławia, którymi zostali: Janusz Szkodny i Wiesław Strzępek, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze Gazety Jarosławskiej. Powołana została Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jarosławia wraz z przewodniczącą, którą została Agnieszka Rodzinka-Głąb.

W dalszej części obrad radni ustalili wynagrodzenie Burmistrza Miasta Jarosławia, które wyniesie 14 435 zł brutto plus kwota wynikająca z dodatku stażowego. W skład wynagrodzenia weszła kwota wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 8344 zł brutto plus kwota dodatku funkcyjnego 2760 zł brutto plus kwota dodatku specjalnego wynoszącego 30% sumy dwóch poprzednich składników wynagrodzenia. Trzy ww. składniki dały ww. łączną kwotę 14 435 zł brutto.

Następnie został zmieniony Statut Gminy Miejskiej Jarosław, w taki sposób, że powołano następujące komisje: Rewizyjną, Skarg, Wniosków i Petycji, Budżetową, Infrastruktury Technicznej, Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Główną.

Dokonano wyboru delegatów na zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk. Zostali nim radni Jakub Bukowski oraz Mariusz Walter. Z ramienia Urzędu Miasta Jarosławia delegatem została Jolanta Marszał, pracownik Biura Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Obsługi Inwestora.

Powołano również zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. W jego skład weszli radni: Piotr Baran jako przewodniczący, Korneliusz Polit jako zastępca przewodniczącego, a także Katarzyna Szajowska i Patryk Bielecki jako członkowie zespołu.

Z funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia został odwołany Marcin Nazarewicz, z uwagi na pełnienie funkcji Burmistrza Miasta Jarosławia. Rada miasta podjęła jednogłośnie decyzję o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Barbarze Czartoryskiej.

Podczas sesji odbyło się także odwołanie i powołanie nowego skarbnika. Ostatnim procedowanym projektem było wyrażenie zgody na przystąpienie do programu pn. Orientuj się, dotyczącego doradztwa zawodowego i dofinansowania wsparcia pedagogów i nauczycieli, poprzez dofinansowanie szkoleń czy studiów podyplomowych. Przyjęty został też plan pracy Rady Miasta Jarosławia na 2024 rok.

 

Opr. EK, fot. UM