Przyjęty jednogłośnie

Podczas sesji, która odbyła się 29 grudnia, Rada Miasta Przeworska jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok.

 

Projekt budżetu miasta Przeworska na 2021 rok przewiduje dochody w wysokości ponad 81 mln zł oraz wydatki w wysokości blisko 85 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki, to największą pozycję stanowi oświata – ponad 36% budżetu. Drugim działem o największych wydatkach jest szeroko rozumiana pomoc społeczna i rodzinna, na którą przewidziano ponad 31% budżetu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to ponad 9%, transport i łączność – blisko 3,5%, administracja publiczna – blisko 8%. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano niecały 4%, podobnie jak i na kulturę fizyczną.

Do najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2021 r. należą inwestycje drogowe i infrastrukturalne w mieście, m.in. planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w wysokości 220 tys. zł na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzyńska, polegające na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk (ul. Węgierska).

Dziękuję wszystkim radnym za to, że w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców Przeworska potrafią mówić jednym głosem – podkreślił burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, dodając że pandemia COVID-19 i związany z nią kryzys społeczno-gospodarczy odbiły się na finansach. Konstrukcja budżetu wymagała wielu analiz, które wymusiły zmianę priorytetów polityki rozwoju miasta.

 

DP