Polska Bursa im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

19 lutego 1873 roku w 400. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zrodził się projekt założenia Bursy dla niezamożnej młodzieży, uczęszczającej do Gimnazjum. Stało to się wkrótce staraniem Towarzystwa Bursy im. M. Kopernika. Początkowo bursa mieściła się  w obiektach wynajmowanych, a od 1899 roku w budynku własnym, zbudowanym przy ulicy 3 Maja. Powstała dzięki staraniom ks. Franciszka Wojnara, katechety Gimnazjum. W różnych okresach wychowawcami byli m.in. J. Dziewoński, I. Żmudziński, W. Karwański. Utworzenie bursy wydatnie poprawiło warunki bytowe uczniów. W 1910 roku w bursie odnowiono kaplicę której istniejący ołtarz jest darem ks. Augustyna z obrazem ks. kanonika Fusa. Od 1910 roku ks. Augustyn codziennie odprawiał o godz. 6.15 mszę świętą dla wychowanków. W tamtym okresie ołtarz zasłonięto rozsuwaną ścianą, tak że większa część kapicy obrócona została na salę do nauki wspólnej i odczytów. Materiał na ścianę, ławki i stoły ufundował książę Witold Czartoryski. Opiekę nad wychowankami w tamtym okresie sprawowali: prof. A. Bryzek, W. Ostrowski i W. Romański. Wychowankowie często urządzali odczyty w bursie, jak np. „Powstanie listopadowe”, czy „Miłość Ojczyzny”. Budynek Bursy Polskiej był pierwszą siedzibą drużyny skautowej. Wielką troską wydziału zawsze było gromadzenie odpowiednich funduszy na bieżącą działalność i remonty. W tym celu organizowano m.in. „Bal Bursy”. Jeden z najlepszych odbył się 1 lutego 1912 roku, podczas którego zebrano 1000 koron czystego dochodu. Największe subwencje były od Wydziału Krajowego Rady Miejskiej Jarosław, Rady Powiatu, jak i od ówczesnych towarzystw bankowych i innych. Składki członków były zróżnicowane w zależności od indywidualnych możliwości. Zdarzały się również datki jednorazowe, jak i dary w naturze od właścicieli ziemskich, np. 5 korców ziemniaków, 3 korce buraków, 8 kop kapusty, 5 kg masła itp. Ważnymi fundatorami bursy byli; Jego Ces. Król. Mość Franciszek Józef I- 1000 koron, ks. Tomasz Oleksiński- 10 000 koron, hr. Stefan Zamoyski – 1000 koron i inni .Obecnie   w budynku dawnej Polskiej Bursy mieści się Zespół Szkół Innowacyjnych.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”