Pieniądze na edukację dla gminy Gać

Zdobycie nowych kompetencji będzie możliwe w Ostrowie, na terenie gminy Gać. W tamtejszej szkole podstawowej ma powstać Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych (LOWE). Gmina otrzyma na ten cel grant w wysokości 250 000 złotych.

 

Projekt ma na celu wspomaganie dorosłych osób, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji zawodowej bądź życiowej. Przede wszystkim jest skierowany do mieszkańców obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dla dorosłych. Podstawowym zadaniem organu prowadzącego szkołę jest aktywne prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych w okresie obowiązywania umowy grantowej, a także utrzymanie działalności LOWE przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu realizacji grantu. Celem jest umożliwienie zdobycia umiejętności uniwersalnych, ułatwiających poruszanie się na rynku pracy. Mają to być kompetencje korzystne dla rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, jak i rozwoju osobistego. W skład tych kluczowych kompetencji wchodzą umiejętności podstawowe oraz cyfrowe. Ośrodki LOWE mają być ważnym ogniwem w procesie rewitalizacji i równoważenia rozwoju społecznego i gospodarczego wspólnoty lokalnej. W założeniu pozwalają na kontynuację nauki na różnych poziomach i w różnych dziedzinach. Ośrodki LOWE mają mieć zapewnione wsparcie merytoryczne m.in. w formie szkoleń, doradztwa czy spotkań. Zapewniony ma być również dostęp do platformy internetowej z funkcjami: promocyjnymi, narzędziowymi i komunikacyjnymi.

Grant realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie zawartej między Fundacją Małopolska Izba Samorządowa a Ministrem Edukacji Narodowej. Partnerami projektu są: Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka i Gmina Wielka Wieś. To organy, w których Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji powstały w konkursie LOWE edukacja 2017/2018. Beneficjentami projektu LOWE 2 ma być łącznie 20 organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty. Ich wybór nastąpi w drodze otwartego konkursu grantowego.
Opracował Jakub Rzeźnik