Skład Rady Gminy Radymno VIII kadencji 2018-2024: Jan Fusiek (Przewodniczący Rady Gminy), Arkadiusz Tomaszewski (I Wiceprzewodniczący Rady Gminy), Józef Blok (II Wiceprzewodniczący Rady Gminy), Anna Niećko, Artur Styrczula, Ewa Jaromi-Świerk, Janusz Skrzyszewski, Józef Szlag, Krzysztof Niedział, Małgorzata Lichwa, Paweł Siara, Piotr Łohin, Ryszard Bocian (do czerwca 2021 roku), Wojciech Bocian (od października 2021 roku), Tadeusz Grendus oraz Tadeusz Pałka.

Ostatnie obrady w gminie Radymno

23 kwietnia odbyła się LXXVIII sesja Rady Gminy Radymno. Była to ostatnia sesja VIII Kadencji Samorządu w latach 2018-2024, która zakończyła 5,5 letni okres intensywnej pracy radnych na rzecz rozwoju gminy.

 

W pierwszej części, zgodnie z porządkiem obrad podjęto szereg istotnych uchwał. Wśród najważniejszych decyzji znalazły się zmiany w budżecie gminy, które mają na celu lepsze dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb oraz realizację kluczowych inwestycji i programów. Podczas sesji dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w miejscowości Ostrów, dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych w Korczowej oraz zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Sośnicy. Rada zatwierdziła również realizację projektu „RaP Steam- robotyka i programowanie” w czterech szkołach podstawowych tj. w Łazach, w Korczowej, w Ostrowie oraz w Skołoszowie. W programie sesji znalazło się także m.in. przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radymno, sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Radymno z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023, czy rozpatrzenie skarg na działania Wójta Gminy Radymno oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie.

W drugiej części obrad podsumowano kończącą się kadencję. Podsumowania dokonał Bogdan Szylar, wójt gminy Radymno, który podziękował za ciężką pracę, oraz oddanie i zaangażowanie całej rady. Wszyscy radni otrzymali pamiątkowe statuetki. Następnie głos zabrał Jan Fusiek, przewodniczący Rady Gminy oraz radni, którzy patrząc ze wzruszeniem na wspólne osiągnięcia również podziękowali wszystkim za lata owocnej współpracy.

W trakcie pełnienia swojego mandatu, radni VIII kadencji podjęli łącznie 492 uchwały na 78 posiedzeniach.

Opr. EK