Radni zapoznali się na sesji z dość obszernym sprawozdaniem Burmistrza Jarosławia o działaniach w okresie międzysesyjnym.

O inwestycjach i opłatach za odpady

LIV sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się w czwartek 3 listopada i trwała długo, pobodnie jak wcześniejsze. Radni przez prawie 8 godzin zajmowali się kilkunastoma projektami uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności burmistrza przy realizacji zadań od połowy września do 21 października. Przedstawiono im też informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok ubiegły.

 

Radni wyrazili zgodę m. in. na zaciągnięcie zobowiązań finansowych wykraczających poza bieżący rok budżetowy w związku z realizacją projektów w ramach rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Wśród tych zadań znalazło się zagospodarowanie bulwarów nad Sanem oraz budowa bocznej ul. Pogodnej, Letniej i drogi dojazdowej w sąsiedztwie oraz opracowanie dokumentacji budowy drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską. Kolejnym zadaniem przyjętym przez radę jest opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacji kamienicy Rynek 6.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław. Chodzi tu o właścicieli nie korzystających z organizowanego na poziomie miasta wywozu nieczystości i śmieci. Ustalono, że wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie może przekroczyć ceny 40 zł za metr sześcienny nieczystości.

Radni przyjęli także Program współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. Wysłuchali też informacji o stanie placówek oświatowych podsumowującej pracę siedemnastu publicznych szkół i przedszkoli oraz 7 niepublicznych.

Liczba uczniów w dziewięciu miejskich szkołach zmniejszyła się w porównaniu z rokiem wcześniejszym o 43 osoby. Jest też 5 oddziałów mniej. Średnia liczebność klasy utrzymuje się na poziomie prawie 20 uczniów. Zwiększyła się natomiast liczba przedszkolaków. W tym roku jest ich o 24 więcej, a średnia liczba wychowanków w grupie wynosi 23,5. Średnia liczba uczniów w szkolnej klasie jest o 4 mniejsza niż w przedszkolu.

W obecnym roku szkolnym do jarosławskich szkół i przedszkoli uczęszcza 68 uczniów i 23 przedszkolaków z Ukrainy. Najwięcej uczniów ze wschodu jest w Szkole Podstawowej nr 6 oraz w Szkole Podstawowej nr 1. Odpowiednio 25 i 15. W SP 9 i 10 jest po 8, a w pozostałych placówkach liczba uczniów z Ukrainy nie przekracza 5. W dwóch przedszkolach jest po 5 dzieci ukraińskich, a w trzech po dwoje. Są też wychowankowie w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach. Dodatkowo w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Jarosławia edukacją przedszkolną objętych jest 42 dzieci w wieku 2,5 — 6 lat.

erka/Fot. UM Jarosławia