Kolejne absolutoria przyznane

Uzyskanie absolutorium to potwierdzenie dla wójta bądź burmistrza, że obrany przez niego kierunek zarządzania gminą, jest prawidłowy. Prezentujemy dziś krótkie relacje z kolejnych sesji absolutoryjnych z gmin na terenie naszych powiatów. Poniżej sesje z Roźwienicy, Pruchnika, Zarzecza i Laszek.

 

Roźwienica

23 lipca odbyła się XIV sesja Rady Gminy w Roźwienicy. Jednym z najważniejszych punktów obrad było udzielenie absolutorium wójtowi gminy Roźwienica, Tomaszowi Kotlińskiemu. Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z raportem o stanie gminy, sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym gminy za 2019 rok, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie ocenili zeszłoroczną pracę Wójta oraz całego urzędu głosując jednomyślnie zarówno za udzieleniem wotum zaufania, jak i za absolutorium za 2019 rok. Jak wynika ze sprawozdania finansowego, budżet gminy Roźwienica za rok 2019 zamknął się po stronie dochodów kwotą 30 mln 433 tys. zł, co stanowi 97,44% planu, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszące blisko 10 mln zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, a po stronie wydatków kwotą ponad 30 mln 345 tys. zł, tj. 97,77% planu rocznego.

Pruchnik

W Pruchniku sesja absolutoryjna odbyła się 25 czerwca, a radni głosowali w sposób korespondencyjny. Podczas obrad przedstawiono raport o stanie Gminy Pruchnik za 2019 rok. Ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski od mieszkańców ani od radnych, dotyczących raportu, debata została zakończona. Burmistrz Wacław Szkoła otrzymał wotum zaufania większością głosów (14 za i 1 przeciw). Następnie przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2019 rok. W głosowaniu za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok również 14 radnych było za. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.

 

Zarzecze

Sesja Rady Gminy odbyła się 30 czerwca. Tu również głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium poprzedzone zostało przedstawieniem raportu o stanie gminy za 2019 rok Przedstawiono sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była pozytywna. Realizacja budżetu przedstawiała się następująco: planowane dochody na 2019 rok wyniosły kwotę ponad 46 mln zł i zostały wykonane w wysokości 34 mln 661 tys. zł, co stanowiło 97% planu. Planowane wydatki w wysokości 44 mln 786 tys. zł, zostały wykonane w kwocie 43 mln 459 tys. zł, co również stanowiło 97% zakładanego planu. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, wójt gminy Tomasz Bury otrzymał jednomyślnie.

 

Laszki

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok dla wójta gminy Laszki, Stanisława Gonciarza, zostało udzielone jednomyślnie podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 7 sierpnia. Wcześniej, udzielono również Wójtowi wotum zaufania, także jednomyślnie. Następnie przedstawiono raport o stanie gminy, a także sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe gminy za 2019 rok. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, odbyło się głosowanie, w którym radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. Jeśli chodzi o realizację budżetu, plan dochodów za 2019 rok zamknął się w kwocie blisko 30 mln 530 tys. zł, a po stronie wydatków blisko 29 mln 530 tys. zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, po stronie dochodów plan wynosił ponad 35 mln 241 tys. zł, a wykonanie wynosiło ponad 33 mln 745 tys. zł, to jest 95,75% planu. Po stronie wydatków plan wynosił ponad 35 mln 340 tys. zł, a wykonanie ponad 31 mln 654 tys. zł, to jest 89,57% planu.

DP, fot. UG Roźwienica