Jednogłośnie uchwalony

W środę, 29 grudnia, podczas Sesji Rady Gminy Przeworsk, która odbyła się w Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach, radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na 2022 rok.

 

Uchwała podjęta została po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz po zaopiniowaniu projektu przez Komisję ds. Budżetu i Finansów. Dochody gminy w 2022 roku zaplanowano w kwocie ponad 69,7 mln zł, zaś wydatki w kwocie blisko 89 mln zł.

Po głosowaniu, w którym wszyscy radni opowiedzieli się za proponowanym budżetem, wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec podziękował za jednomyślność i przyznał, że nowy budżet to wyzwanie.

Już było wspomniane, ten budżet to wyzwanie dla nas wszystkich, ale to taka nasza specjalność, że lubimy stawiać sobie wyzwania. Myślę że z Bożą pomocą i przy naszym wspólnym zaangażowaniu uda się wszystko zrealizować – powiedział Wójt składając przy okazji podziękowania za okazane Gminie Przeworsk wsparcie, na ręce obecnej na sesji sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak, która była pod wrażeniem jednomyślności Rady oraz jej sprawnego działania.

 

DP