Jednogłośne absolutorium

Rada Gminy Przeworsk podczas sesji 19 czerwca jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania   finansowego Gminy Przeworsk za rok 2019. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przeworsk o udzielenie Wójtowi absolutorium. Wyrazem uznania i poparcia dla Włodarza Gminy było jednogłośne głosowanie radnych „za” wotum zaufania i absolutorium. Wójt Daniel Krawiec podziękował Radzie Gminy za obdarzenie zaufaniem i udzielenie absolutorium.

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2019 r. można uznać, że planowane dochody w wysokości ponad 67,6 mln zł  niemal w całości pokryły się z rzeczywistymi, wykonano je bowiem w 99,77% planu. Z kolei wydatki wykonane zostały w 89,56% planu. Budżet za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 55,7 tys. zł.

DP/UG Przeworsk