Jednogłośne absolutoriumPozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pawłosiów. Udzielone absolutorium jest wyrazem akceptacji wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy za 2023 rok po stronie dochodów został wykonany w wysokości przeszło 45 mln zł, co stanowi 78,3% planu, w tym dochody bieżące w kwocie powyżej 39 mln zł (93,9 % planu).

Wydatki budżetowe zamknęły się w kwotą przekraczającą 46 mln zł, co stanowi 74,1% planu, w tym wydatki bieżące, ponad 37 mln zł (87,9% planu).

 

Opr. EK