Jarosław ma swoją akademię

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu zgodnie z uchwałą podjętą przez Senat uczelni 27 września b.r. zmieniła nazwę stając się Państwową Akademią Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Możliwość zastosowania w nazwie określenia akademia nauk stosowanych daje ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniona przed dwoma laty.

 

Zmiana nazwy wiąże się ze zmianą statutu, który po uzupełnieniu został przyjęty wraz z uchwałą senatu. Podobnym torem poszło wiele uczelni zawodowych w Polsce i stały się akademiami nauk stosowanych. Zgodnie z ustawą określenia akademia mogą używać tylko uczelnie akademickie, natomiast wyrazy „akademia nauk stosowanych” są zastrzeżone dla nazwy uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki:

funkcjonuje co najmniej 10 lat;

liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych;

co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach;

prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;

żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, oceny jakości kształcenia.

Jarosławska uczelnia spełnia narzucone warunki, więc mogła nazwę zmienić.

Erka/fot. DB