Jarosław i Przeworsk zaplanowały budżety. Cudów nie ma.

Nowy rok, nowe wydatki. Nasze miasta przygotowały budżety, jak się okazuje koronawirus nie miał na nie większego wpływu. Z projektem uchwały budżetowej Jarosławia można zapoznać się na stronach biuletynu informacji publicznej. Sam budżet powinien zostać przyjęty w piątek, 29 stycznia. Budżet Przeworska został uchwalony jeszcze końcem grudnia. Większe wydatki na inwestycje zaplanowali jarosławscy włodarze, ale w przypadku obu miast wyjątkowych cudów nie ma.

 

W Jarosławiu projekt przewiduje dochody w wysokości 195 mln zł. Planowane wydatki są znacznie większe i wynoszą niemal 214 mln zł. 19 mln deficyt ma być pokryty m.in. z kredytów krajowych. Zwiększy tym samym zadłużenie miasta, które na koniec tego roku ma wynieść 67, 5 mln zł. Spłata długu ma zakończyć się w 2037 r. Pocieszające jest to, że w prognozach na kolejne lata nie znajdziemy nic o deficycie. Wprost przeciwnie mają kończyć się z budżetową nadwyżką. Wynika z tego, że za 16 lat miasto będzie z czystą kartą po stronie kredytów.

Przebudowy i budowy

Wydatki to głównie koszty utrzymania administracji, świadczenia społeczne i rodzinne oraz oświata. Dla mieszkańców najważniejsze są planowane inwestycje. Te przedstawiają się dosyć ciekawie. W projekcie znajdziemy m.in. przebudowy i remonty szkół, a wśród większych jest chociażby budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Grodziszczańskiej i Pogodnej za 4,6 mln zł. Na utworzenie bulwarów zaplanowano 20 tys. zł, a na modernizację fontanny w parku B. Puzon 10 tys. zł. 2,8 mln pójdzie na budowę PSZOK, a na nowe oświetlenie jarosławskich ulic przeznaczono 445 tys. zł. Zadań inwestycyjnych jest więcej. Wszystkie są opisane w projekcie budżetu liczącym 105 stron.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Przemyślu miała do niego uwagi, ale w ostateczności zaopiniowała pozytywnie. Radni już się projektowi przyglądali, ale ostateczną decyzję podejmą na piątkowej sesji.

 

Głównie drogi

W Przeworsku uchwałę budżetową już podjęto. Stało się to na sesji która odbyła się 29 grudnia. Radni przyjęli uchwałę budżetową jednomyślnie.

Budżet na 2021 przewiduje dochody w wysokości 81 mln zł, a wydatki – 84,5 mln zł. W budżecie miasta zaplanowany jest deficyt w wysokości 3,5 mln zł, który ma zostać pokryty z długoterminowych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu miasta na 2021 rok, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, przewidywane są w wysokości 1 mln zł.

W strukturze wydatków największą pozycję niezmiennie stanowią nakłady na oświatę oraz szeroko rozumianą pomoc społeczną i rodzinną. Jeśli chodzi o planowane inwestycje, to do najważniejszych zaplanowanych do realizacji w 2021 r. należą inwestycje drogowe i infrastrukturalne w mieście, m.in. partycypowanie w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej 835 polegającej na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Węgierskiej, które wyniesie 220 tys. zł. Na stabilizację osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej zabezpieczono 440 tys. zł. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem pochłonie 200 tys. zł. Ponad 1 mln zł będzie kosztowała przebudowa boiska sportowego przy ul. Budowlanych, obejmująca kompleks lekkoatletyczny. Na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetleniowych zaplanowano 746 tys. zł. Miasto dołoży się też Starostwu Powiatowemu kwotą ponad 96 tys. zł na rewitalizację kolejki wąskotorowej.

To tylko wybrane zadania inwestycyjne. Podobnie jak w Jarosławiu, z całością uchwały budżetowej miasta Przeworska również można zapoznać się w Internecie. Dokument liczy 53 strony.

 

Erka/DP