Dwa oblicza parku?

Nasza Czytelniczka zgłosiła, że choć przeworski Park Miejski od strony muzeum jest zadbany, to jego odleglejsze części już niestety, w zachwyt nie wprawiają.

 

Brakuje ławek i koszy na śmieci, a wieczorami strach przejść, bo zbiera się tam nieciekawe towarzystwo, które spożywa alkohol, a policji w parku nie widać. Do tego niektóre drzewa są stare i spróchniałe, mogą na kogoś spaść i nieszczęście gotowe – opowiada Czytelniczka.

Nadzór i administracja parku należy do Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego Instytucji Kultury Powiatu Przeworskiego. Sam park w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku jest ogrodem historycznym – zabytkiem nieruchomym i jako taki podlega w całości nadzorowi konserwatorskiemu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Jak dowiedzieliśmy się w Muzeum, na przeszło 10-hektarowym terenie parku, w części górnej, mającej charakter ogrodu angielskiego w typie leśnym i w części dolnej parku o charakterze krajobrazowym, znajduje się łącznie 24 ławki i 24 kosze na śmieci.

Drzewostan, w którym najstarsze drzewa liczą blisko 200 lat, podlega stałemu przeglądowi. Kilka razy do roku powoływana jest komisja konserwatorska zatwierdzająca drzewa do wycinki lub do pozostawienia w charakterze tzw. świadka. (np. taka decyzja została podjęta i dotyczyła zwalonego podczas wichury w lipcu br. drzewa lipy w obrębie parku górnego). Wycinka taka jest dokonywana przez jednego z pracowników posiadającego stosowne uprawnienia – wyjaśniła nam Katarzyna Ignas, pełniąca do niedawna obowiązki dyrektora Muzeum.

Zarówno Starostwo, jak i dyrekcja Muzeum przypomina, że zgodnie z regulaminem, niedozwolone jest spożywanie alkoholu i środków odurzających na terenie parku. Dozorca pełniący dozór po godz. 15.00 i w porze nocnej czuwa, by ten zakaz był respektowany. W przypadkach drastycznych, wzywana jest policja, której patrole objeżdżają park codziennie, zarówno w ciągu dnia i w porze nocnej.

– Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne to opracowany został kompleksowy projekt budowlano-wykonawczy, uzgodniony z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu: „Projekt rewaloryzacji parku wraz z remontem bramy głównej (południowej) i ogrodzenia, przebudową murów oporowych, siecią alejek spacerowych, utwardzeniem istniejących dróg dojazdowych oraz małą architekturą: ławki, kosze na śmieci, latarnie jako oświetlenie zewnętrzne terenu, jak i lampy punktowe jako oświetlenie zewnętrzne elewacji istniejących obiektów (oranżerii, domu koniuszego oraz bram wjazdowych), z gospodarką zieleni – wycinką i nasadzeniem roślinności wysokiej i niskiej.” Projekt będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych – wyjaśnia starosta Bogusław Urban.

DP