Dbają o zabytki

Rada Powiatu Przeworskiego przyznała dotacje celowe w wysokości 200 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Przeworskiego.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze złożono pięć wniosków o dotacje na łączną kwotę 551 tys. zł. Zarząd Powiatu Przeworskiego rekomendował przyznanie dotacji uprawnionym podmiotom, redukując kwoty do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie   powiatu. Każdemu z wnioskodawców przyznano 50 tys. zł. I tak, dwa zadania realizować będzie Parafia Rzymskokatolicka pw. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim. Na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich plebani w zakresie malowania dachu otrzyma 23.360 zł, pozostałe 26.640 zł to dofinansowanie wykonania prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze wnioskowała o dofinansowanie na zadanie o nazwie: „Konserwacja i restauracja zabytkowej kaplicy pw. Św. Barbary w Kańczudze”. Pozostałe zadania również dotyczą kościołów. Są to: „Konserwacja i restauracja elewacji południowej kościoła oo. Bernardynów w Przeworsku – etap II Konserwacja kamiennego cokołu elewacji południowej kościoła oo. Bernardynów w Przeworsku” oraz „Konserwacja elewacji północnej dawnego klasztoru bożogrobców w zespole kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku (wątki ceglane i gzymsy)”.

Wsparcie otrzymały m.in. Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku.

W ustawie o samorządzie powiatowym ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest uznana za jedno z zadań własnych samorządu w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Z kolei ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje, że dofinansowywanie prac i robót przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji publicznej. Dzięki tym zapisom jedną z form działalności samorządów w zakresie ochrony zabytków jest wspieranie finansowe właścicieli obiektów zabytkowych przy remontach i konserwacji obiektów. Nie jest to obligatoryjny element budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat Przeworski po raz pierwszy przyznał wsparcie właścicielom obiektów zabytkowych wychodząc z założenia, iż dobry stan zachowania dziedzictwa w połączeniu z innymi walorami środowiskowymi może być elementem przynoszącym wymierne korzyści, szczególnie w rozwoju turystyki – wyjaśnia Bogusław Urban, starosta przeworski.

 

DP