Chcemy wykorzystywać dofinansowania

– Potrzeb mamy dużo, ale też nie brakuje nam pomysłów. Naszym celem jest wykorzystanie wszystkich możliwych form wsparcia i dofinansowań. Biorąc pod uwagę niskie zadłużenie gminy możemy ubiegać się o pieniądze zewnętrzne z różnych źródeł – zapewnia Elżbieta Grunt, wójt gminy Jarosław. Jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy budżet przewiduje dochody na poziomie 61,5 mln zł. Przewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 66 mln. zł.

 

Niedobór zostanie pokryty ewentualnym kredytem. – W planie finansowym gminy jest wiele niewiadomych. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z różnych programów. Liczymy, że w drugiej połowie roku pojawią się unijne pieniądze z pomocy w walce z pandemią. Budżet nie jest sztywny. Jesteśmy gotowi dostosowywać go do sytuacji – tłumaczy E. Grunt zaznaczając, że gmina ma dobrą sytuację ekonomiczną. Przy dochodach przekraczających 60 mln zł zadłużenie wynosi tylko 4,4 mln zł. Współczynnikiem zadłużenia w granicach 7 procent może się pochwalić niewiele gmin w Polsce. To daje znaczne możliwości, a gmina wykorzystuje je wnioskując o dofinansowanie gdzie tylko się da. – Stać nas na zapewnienie wkładu własnego bez zagrożenia dla finansów gminy – podkreśla wójt.

 

Wydatki

Z ponad 60 mln zł wpływów do kasy miasta znaczna większość jest już na wstępie rozplanowana. Największe wydatki pochłonie pomoc społeczna i świadczenia rodzinne. Wyniosą one 23 mln zł. Drugą pozycję zajmują koszty utrzymania oświaty. Gmina wyda na szkoły 18 mln zł. Subwencja pokryje połowę tych wydatków. Resztę dołoży gmina. Koszty utrzymania administracji zamkną się kwotą 4,6 mln zł.

Na fundusz sołecki przeznaczono 445 tys. zł. Pieniądze są rozdzielane w zależności od liczby mieszkańców. Do każdej miejscowości trafi od 12 do ponad 41 tys. zł. Fundusz jest wydatkowany na różne cele. Od doposażenia świetlic po dokumentację na budowę chodników. – Nie są to wielkie kwoty, ale tu też dbamy o racjonalne wykorzystanie pieniędzy – zaznacza wójt.

 

Inwestycje

Zakres tegorocznych inwestycji jest dość spory. W każdym sołectwie powstanie strefa darmowego Internetu. To zadanie będzie realizowane całkowicie z zewnętrznych pieniędzy. Ruszy budowa przedszkola w Sobiecinie. Zakończenie jest przewidywane w 2023 r. Termomodernizacja czeka szkoły w Surochowie i Muninie. Przez dwa lata będzie rekultywowane nieczynne wysypisko śmieci. Wydatki na ten cel przewidziano w wysokości 1 mln zł. 300 tys. zł pochłonie przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Na walkę z uciążliwymi zapachami wydobywającymi się z oczyszczalni ścieków w Tuczempach przeznaczono 460 tys. zł. Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Sobiecinie i Tuczempach będzie kosztować 160 tys. zł. Gmina zaplanowała po około 150 tys. zł na zakup samochodów dla OSP W Morawsku i Surochowie. Budowa oświetlenia ulicznego w Muninie pochłonie 1,5 mln zł. Ul. 3 Maja w tej miejscowości została zgłoszona do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy chodnika i oświetlenia ulicznego. Wniosek o wsparcie w wysokości 2 mln zł złożono także na przebudowę drogi Makowisko – Olchowa. – Jest już gotowy projekt na budowę kanalizacji w przysiółku Pełkiń – Jeżyk. Złożyliśmy wiosek o dofinansowanie. Jesteśmy na podstawowej liście – wymienia wójt. Na organizację zajęć sportowych gmina przeznaczyła 800 tys. zł. To głównie wydatki na funkcjonowanie klubów i zespołów sportowych. Dodatkowo zaplanowano 44 tys. zł. na organizację imprez o charakterze sportowym organizowanych na poziomie wsi.

– Chcemy się rozwijać. Jest jeszcze wiele spraw do zrobienia. Mamy sporo pomysłów i chcemy je zrealizować – podsumowuje E. Grunt.

erka